Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:965 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 15.03.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan ser statsråden på det å bygge opp et nasjonalt senter for treforedling for å utvikle nye produkter og metoder samt dermed bidra til å opprettholde distriktenes muligheter til inntekter og arbeidsplasser?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det offentlige støtter aktivt opp om utvikling av ny kunnskap i næringslivet. Dette gjelder også for treforedlingsindustrien. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke for treforedlingsindustrien i 2012 gikk mer enn halvparten av bevilgningen til tiltak for å støtte opp under innovasjon og omstilling i næringen. Dette kom i tillegg til de eksisterende virkemidlene gjennom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekstanlegg, SIVA.
I den nylig framlagte forskningsmeldingen, Lange linjer – kunnskap gir muligheter - Meld. St. 18 (2012–2013), er det pekt på at det offentlige næringsrelevante virkemiddelapparatet har vokst fram over tid og er i stadig utvikling. Evalueringer av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, herunder OECDs landrapporter og evalueringer av bl.a. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA, har vist at Norge har et velutviklet sett av offentlige virkemidler som stort sett kan sies å fungere etter hensikten.
Dette bildet underbygges også av at det i liten grad rapporteres om vesentlig misnøye med systemet fra brukerne av og aktørene i virkemiddelapparatet. Internasjonale sammenligninger viser også at nivået på offentlig finansiering av både utdanning, forskning generelt og næringsrelevant FoU stort sett er på linje med eller bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare land. Regjeringen vurderer derfor at de næringsrelevante virkemidlene i stor grad er godt utbygd og rimelig tilpasset behovene i næringslivet.
Jeg vil benytte anledningen til å informere representanten Bredvold om at det allerede finnes et nasjonalt senter som arbeider med utvikle nye metoder og produkter som kan være relevant for norsk treforedling. Dette er Papir- og fiberinstituttet (PFI) i Trondheim.
I tillegg vil jeg vise til at det skjer utstrakt innovasjonsarbeid ute i bedriftene, med Borregaard og Södra som gode eksempler. Selv om medieoppslag i senere tid kan tyde på at Södra nå er i ferd med å trekke seg ut av virksomheten i Norge, er mitt inntrykk at fabrikken på Tofte er en veldrevet og effektiv bedrift, med kompetente og motiverte ansatte, som vil gjøre det mulig for nye eiere å fortsette arbeidet med å fornye treforedlingsindustrien. Det offentlige har virkemidler som kan støtte opp under dette, forutsatt at det er vilje til å satse fra næringen selv.