Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:971 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 18.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Svenske miljømyndigheter går i følge Glåmdalen videre med sine planer om å sette ut dyreparkulver og planlegger å gjøre dette i mai. Dette er et eksperiment for å unngå innavl i en avgrenset del av en svært livskraftig naturlig ulvestamme. Med den vandringskapasiteten ulven har, vil utsettingen raskt også påvirke Norge.
Har statsråden foretatt seg noe for å forsøke å få stoppet eksperimentet?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Innledningsvis vil jeg understreke at ulv fremdeles er definert som kritisk truet i Norge. Den største trusselen for den skandinaviske ulvepopulasjonen er imidlertid innavl. Norske og svenske myndigheter er enige om at det er viktig med tiltak for å bedre den genetiske situasjonen for ulv i våre områder. Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket har blant annet utarbeidet felles retningslinjer for forvaltningen av genetisk verdifulle ulver i den skandinaviske ulvepopulasjonen.
EU-kommisjonen har, med bakgrunn i EUs habitatdirektiv, pålagt svenske myndigheter å bedre den genetiske sammensetningen for ulv. Svenske myndigheter diskuterer flere løsninger på dette. Ett av tiltakene de vurderer er utsetting av dyreparksvalper. Dette er et tiltak som vi fra norsk side har vært skeptiske til. Det er elementer i dette, slik som mulig endring i folks oppfatning av ulven som et villmarksdyr, som gjør at jeg primært ønsker at vi så langt det er mulig bør prioritere andre tiltak for å bedre den genetiske situasjonen, slik som eksempelvis vern og eventuell flytting av ulv som på naturlig vis vandrer inn til Skandinavia.
Norske myndigheter har i samtaler med svenske myndigheter uttrykt skepsis for utsetting av dyreparksvalper, sist på ”Vargsymposiet” i Sverige for et par dager siden, der både norske og svenske myndigheter var representert. Det er imidlertid svenske myndigheter selv som til sist avgjør om utsettingene skal gjennomføres, og så vidt jeg kjenner til fortsetter de arbeidet med slik utsetting. Jeg vil legge vekt på å videreføre den gode dialogen med Sverige om rovvilt og vårt felles arbeid med å bedre den genetiske situasjonen for ulv.