Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:977 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 18.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva må til for å overføre gamle aksjer (fra før 1985) til VPS?

Begrunnelse

Påstanden er at lovgiver glemte mortifikasjonsloven når aksjeloven ble endret. Det skaper problemer med å overføre aksjer fra avdøde til arvinger. Regelverket forlanger også at dersom det er flere arvinger og noen er uenige så kan ikke overføring finne sted. Det bes også besvart om dette medfører riktighet og hvorvidt det er hensiktsmessig.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral og lov 14. juni 1985 nr. 70 om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper m.m., ble det adgang til å få registrert et aksjeselskaps aksjer i et verdipapirregister. Aksjeloven 1976 § 3-13 inneholdt regler om fremgangsmåten for slik registrering. Det var blant annet krav om at selskapet skulle gi aksjeeierne et varsel om at selskapets aksjebrev ville være uten rettsvirkninger fra det tidspunkt beslutningen om å registrere selskapets aksjer i Verdipapirsentralen ble satt i verk.
Ved lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) mistet alle aksjebrev sin rettsvirkning etter en overgangsperiode som utløp 1. januar 2000. Etter aksjeloven § 4-5 skal styret i aksjeselskap sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet, der opplysninger om aksjeeierne føres inn, jf. også aksjeloven § 4-7. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk, jf. aksjeloven § 4-5 første ledd. Siden aksjebrev ikke har hatt noen rettsvirkning etter utløpet av nevnte overgangsperiode, er “mortifikasjon” av aksjebrev ikke lenger en relevant problemstilling.
Ordningen med frivillig registrering i verdipapirregister for aksjer i aksjeselskaper er videreført i aksjeloven 1997 og lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 2-2. Aksjeselskap skal fastsette i vedtektene hvorvidt selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister, jf. aksjeloven § 2-2 første ledd nr. 9. Dersom et aksjeselskap ønsker å gå over fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i verdipapirregister, inneholder aksjeloven § 4-11 nærmere regler om fremgangsmåten for dette. Selskapet skal blant annet gjennom kunngjøring i Brønnøysundregistrene varsle om at den som aksjeeierboken angir som aksjeeier, vil bli registrert som eier for det antall aksjer aksjeeierboken viser, med mindre det godtgjøres at en annen er aksjeeier.
For allmennaksjeselskaper er registrering i verdipapirregister obligatorisk, jf. verdipapirregisterloven § 2-1 første ledd nr. 1 og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 4-4.