Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:983 (2012-2013)
Innlevert: 12.03.2013
Sendt: 12.03.2013
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 22.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Statens pensjonskasse (SPK) innhenter i saker som omfatter veteraner med psykiske belastningsskader fra internasjonale operasjoner, erklæringer fra spesialister innen forskjellige medisinske fagfelt.
Kan statsråden redegjøre for hvordan disse spesialistene blir plukket ut og hvor uavhengig de må være av partene i saker som angår kompensasjon og billighetserstatning?

Begrunnelse

I 2011 ble Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner opprettet, og avholdt sitt første vedtaksmøte i desember samme år. Nemnda er opprettet for å behandle klager over enkeltvedtak fattet av Statens pensjonskasse (SPK) etter de forskrifter som angitt i § 1 i FOR 2011-06-24 nr. 651.
SPK på sin side behandler søknad om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, i henhold til FOR 2004-12-02 nr. 1563. Denne billighetserstatningen er en forenklet erstatningsordning for de som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner.
Den som fremmer søknad om slik billighetserstatning skal dokumentere at man har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, at man har en psykisk belastningsskade som skyldes slik tjeneste og at den psykiske elastningsskaden har medført varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer.
Spørreren er gjort kjent med SPK innhenter i saker av mer alvorlig format erklæringer fra spesialister innen nevrologi, psykiatri og klinisk psykologi. Det spørreren ønsker å få klarhet i, er hvordan spesialister som skal vurdere disse sakene blir plukket ut og hvor uavhengig de må være til partene.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Billighetserstatningsordningen krever betydelig mindre krav til dokumentasjon av årsakssammenheng enn ordinære erstatningssaker. Formålet med billighetserstatningen er å yte økonomisk støtte til personer som får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsvarsdepartementet (FD) har i disse saker presisert at det er tilstrekkelig å innhente uttalelse fra veteranens fastlege eller behandlende psykolog/psykiater.
Formålet med kompensasjonsordningen er å gi økonomisk kompensasjon til personell som har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon. For slike saker har FD presisert at det skal innhentes spesialisterklæring fra klinisk psykolog eller psykiater.
I forskrift fra 2012 om kompensasjonsordningen har FD fastsatt to ulike dokumentasjonskrav. Dokumentasjonskravet avhenger av om saken behandles etter det tidligere maksimale erstatningsbeløpet på 35 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), eller om saken behandles etter nytt maksimalt erstatningsbeløp på inntil 65G. Saker som behandles etter det tidligere maksimale erstatningsbeløpet har lempeligere krav til dokumentasjon enn saker som behandles etter nytt maksimalt erstatningsbeløp på 65G.
For saker som behandles etter nytt maksimalt erstatningsbeløp på 65G stilles det strengere krav til spesialisterklæringer. Dersom foreliggende erklæringer ikke gir tilstrekkelig svar på spørsmålet om årsakssammenheng, eller at erklæringene er gamle, må ny spesialisterklæring innhentes.
Ved innhenting av spesialisterklæring, velges spesialist i samarbeid med veteranen og/eller veteranens advokat. Dersom veteranen ikke ønsker å bruke foreslåtte spesialister fra SPK, skal SPK og veteranen i felleskap finne annen spesialist. Veteranen kan få bistand av advokat. SPK dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat. De spesialister som SPK foreslår har erfaring med og god kompetanse til å skrive spesialisterklæringer. Enkelte har erfaring fra Forsvaret og forhold knyttet til tjeneste i internasjonale operasjoner. Andre forhold som blir tillagt vekt ved valg av spesialist, er veteranens bosted, spesialistens arbeidskapasitet og hvor raskt spesialistene kan skrive erklæringen etter undersøkelsen.
Det stilles krav til spesialistenes uavhengighet. Spesialisten som skriver erklæringen skal ikke være eller ha vært veteranens fastlege eller behandler, eller ha tilknytning til SPK. Ved sammensatte sykdomsbilder kan SPK be sin rådgivende lege om å vurdere veteranens fysiske plager. Rådgivende leges vurdering er basert på sakens medisinske dokumenter. Rådgivende lege gir ikke spesialisterklæring, kun uttalelse. Dersom uttalelsen indikerer at hele eller deler av uførheten skyldes fysiske skader, blir dette tatt opp med spesialisten. Formålet med slik uttalelse er at SPK skal ha et best mulig grunnlag for vedtak og eventuelle utbetalinger.
Det er stilt spørsmål ved om spesialisters tilknytning til Forsvaret er til hinder for å skrive spesialisterklæringer. Spesialister med tilknytning til Forsvaret har en kompetanse som ofte er etterspurt av veteranene selv. Spesialistene er også, i henhold til helsepersonelloven og etiske regler for leger, forpliktet til alltid selv å vurdere sin habilitet.