Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1017 (2012-2013)
Innlevert: 15.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På Norskehavskonferansen 14.03.13 vektla statsråden både økt gasseksport og økt utveksling av vannkraft med EU. Kraftmarkedet i EU har blitt mer volatilt med mye uregulert, fornybar energi. Det har skapt lønnsomhetsutfordringer for en del termisk energi, hvor Statkraft har tapt mange milliarder kroner de siste årene.
Hvilke vurderinger har statsråden gjort vedrørende maksimering av norske verdier når vannkraft og gassressurser eksporteres til felles marked hvor tilgang på norsk vannkraft kan påvirke gassverdiene negativt?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Overføringsforbindelsene mellom Norge og andre land er viktige for norsk forsyningssikkerhet og de gir samtidig mulighet til å eksportere kraft i perioder med høyt tilsig til kraftmagasinene. Overføringsforbindelsenes funksjon er imidlertid primært utveksling av kraft over døgnet, uken og mellom sesonger. Nettotallene for kraft eksport/import til for eksempel kontinentet mellom år og over år er beskjedne. Norge leverer altså netto små volumer med kraft til kraftmarkedet på kontinentet. Norsk kraftutveksling må således vurderes å være helt uvesentlig for det gjennomsnittlige prisnivået for kraft på kontinentet.
Den sterke svekkelsen i lønnsomheten ved termisk kraftproduksjon i Europa (og da særlig for gasskraftverk) i de siste årene, har flere årsaker. Det må imidlertid særlig ses i sammenheng med tilbakeslaget i europeisk økonomi med bl.a. redusert etterspørsel etter kraft og svært lave priser på CO2-kvoter.
Det arbeides med å etablere flere nye overføringsforbindelser mellom Norge og andre land i årene framover, jf. for eksempel St.prp. 1, kap. 9 (side 176-177). Markedsforholdene tilsier at også disse forbindelsene primært vil være utvekslingsforbindelser. Når slike nye forbindelser skal vurderes, vil spørsmålet om i hvilken grad de bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i Norge stå sentralt. Slike forbindelser vil bli realisert i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Norge har videre et godt system for gassavsetning. Salg av gass fra norsk sokkel gjøres på kommersiell basis, og det er den enkelte rettighetshaver på norsk sokkel som er ansvarlig for avsetning av sin andel av norsk gass og olje.