Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 02.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Viser til spørsmål datert 19.02.2013 om nedlegging av behandlingstilbud ved Norde Vestfold DPS. Det kan av svarbrevet 28.02.2013 fra statsråden se ut til at statsråden har svart ut fra mangelfulle opplysninger. Jeg har fått informasjon om at det statsråden har svart på ikke samsvarer med det klinikken leverer av tjenester i dag.
Mener statsråden ut fra disse opplysninger at det fortsatt er riktig å nedlegge dette tilbudet?

Begrunnelse

Jeg har fått informasjon som tilsier at statsråden ikke har vært riktig informert med hensyn til hva slags funksjoner Hus 3 i Nordre Vestfold tilbyr. Jeg er blitt gjort kjent med en del av hva Hus 3 tilbyr av tjenester og vil vise til noe av det i begrunnelsen. Hus 3 er en dagbehandligsenhet og er en spesialisthelsetjeneste bestående av overlege/psykiater, psykologspesialist, psykolog og sykepleiere med spesialkompetanse innenfor fagområdet. Teamet er tverrfaglig sammensatt med delegert behandlingsansvar. Hus 3 tilbyr; utredning, diagnostisering og behandling av personlighetsrelaterte psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, bipolare lidelser, tvang, depresjon og angst.
Hus 3 har en spisskompetanse på personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk i forhold til bipolare lidelser. Psykoterapeutisk behandling, inkludert individuall- og gruppeterapi, adferdsmodifikasjon basert på eksponering, kognitiv, terapi, innsiktsterapi, familieterapi. Psykoedukasjon til pasienter og pårørende. Fysisk aktivitet, miljøterapi, medikamentell vurdering og behandling. Dette er noe av beskrivelsen for hva som tilbys. Andre helseforetak bygger opp tilsvarende tilbud i andre deler av landet etter denne modell, derfor blir det underlig dersom dette legges ned som følge av helseforetakets økonomi.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg viser til mitt svarbrev av 28. februar 2013, hvor jeg bl.a. referer til informasjon gitt av Helse Sør-Øst. Jeg har i dag innhentet ytterligere informasjon fra Helse Sør-Øst, hvor det bl.a. opplyses:

- Tilbudet ved Nordre Vestfold DPS, Grefsrud som i dag er organisert som dagbehandlings-enheten (Hus 3), skal ikke avvikles. Tilbudet skal justeres og spisses som en spesialisthelsetjeneste på DPS-nivå. NV DPS - Hus 3 ble omstilt fra en døgnenhet i 2002 og dimensjonert bemanningsmessig for å gi et dagtilbud for 10-11 pasienter. I årenes løp har pasientgruppen vokst til 20 -25, men uten tilsvarende vekst i bemanning. Enheten har dels gitt tilbud, og et godt tilbud, til pasienter som hører inn under andre enheter eller i 1.linjen. Kjernegruppen av pasienter utgjøres grovt definert av pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelse og med sammensatte allmennpsykiatriske problemstillinger. Disse pasientene skal vanligvis ikke ha døgnbehandling, et tradisjonelt poliklinisk tilbud er ikke tilstrekkelig og det kommunale tilbudet for denne pasientgruppen strekker ofte heller ikke til alene. Denne kjernegruppen skal fortsatt få et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten (NVDPS) i henhold til definerte kriterier, behandlingsmetoder, og innenfor våre rammebetingelser.
- Det er opprettet en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra de aktuelle fagmiljøene i NVDPS (2 representanter fra Hus 3) som skal fremme forslag om målgruppe, metodikk og innhold i et fremtidig dagbehandlingstilbud, herunder sammensetning av fagpersonell. Arbeidsgruppen skal legge frem sine anbefalinger i løpet av april-mai 2013.
- Avdelingssjef og avdelingsoverlege har sammen med enhetsleder på Hus 3 (som også er behandlingsansvarlig for pasientene) hatt en gjennomgang av samtlige innskrevne pasienter p.t. og gjennomgått planer for videre behandling, plan for utskrivning, status for samarbeid med hjemkommune / fastlege, for å sikre at hver enkelt pasient blir ivaretatt forsvarlig, og at videre oppfølgning i 2.- eller 1.linjen er ivaretatt.
- De som er mer i behov av støttetiltak, rammer, herunder hjelp ifht. boligsituasjon, NAV, kommunalt dagtilbud, støttesamtaler, forventes å få dette i tilbudet i 1. linjen, slik den helsepolitiske og faglige utviklingen har forutsatt jfr. samhandlingsreformen. Det har hele tiden pågått en aktiv dialog med 1. linjen fra personalet ved Hus 3, og dette vil fortsette i 2013.

Jeg viser til dette og håper at det dermed skulle være tilstrekkelig klart hva omstillingen ved Nordre Vestfold DPS, Hus 3, innebærer.