Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1081 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden ta initiativ og sørge for at det nye Østfoldsykehuset får nok parkeringsplasser til å dekke nåværende og kjent fremtidig behov?

Begrunnelse

Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes er nå under bygging. Det legges kun opp til 1400 parkeringsplasser som da kun dekker halvparten av behovet. Det legges til grunn at 40 % av trafikken til sykehuset skal foregå med kollektivtransport.
Vi vet at mange innbyggere i Østfold bor på steder med dårlig kollektivtransport noe som i praksis gjør det umulig for dem å reise kollektivt til det nye sykehuset.
Mange av pasientene og besøkende er også i en helsetilstand der kollektivtransport er vanskelig og ikke ønskelig. Når man først bygger et sykehus for fremtiden er det underlig med at man ikke bygger nok parkeringsplasser da hensynet til pasientene og de pårørende må gå foran en symbolsk miljøpolitikk.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er av den oppfatning at det enkelte sykehus i samspill med lokale myndigheter er bedre enn departementet i Oslo til å vurdere lokale parkeringsbehov.
Sykehuset Østfold HF opplyser at den totale parkeringskapasiteten på Kalnes er basert på en beregning av antall ansatte og besøkende per døgn, samt en forutsetning om at 60 % kjører egen bil til sykehuset. Det vil si at 40 % benytter enten felleskjøring, offentlig transport, motorsykkel, sykler eller går. Den aktuelle reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret i Sarpsborg kommune.
I tillegg kommer all pasienttransport som gjennomføres med drosje, fellestransport og helseekspress. Dette utgjør en vesentlig del av pasienttransporten til og fra sykehuset, og vil ikke belaste den planlagte parkeringskapasiteten.
Den totale parkeringskapasiteten på 1250 plasser er fordelt på ansatte, pasienter og besøkende, inklusiv egne plasser for funksjonshemmede. I tillegg kommer plasser til ambulanser, utrykningskjøretøy og spesialtransport.
Antall parkeringsplasser som blir etablert på Kalnes er ifølge Sykehuset Østfold dimensjonert for å dekke behovet når sykehuset tas i bruk. I likhet med øvrige sykehus vil det kunne oppstå behov for senere utvidelser knyttet til økt aktivitet og endringer i sykehustilbudet. I reguleringsplanen som kommunen har vedtatt for anlegget er det lagt til rette for dette, samt at tomtens størrelse og tilgjengelighet tilsier at antall parkeringsplasser raskt vil kunne utvides dersom det skulle vise seg å bli behov for det.
Ut over dette er det viktig å være klar over at anlegget tilrettelegges godt for kollektivtrafikk, med god kapasitet for å møte fremtidige behov. Det er videre, etter hva jeg har forstått, etablert et konstruktivt samarbeid med Østfold kollektivtrafikk for å utvikle et godt kollektivtilbud med hensiktsmessige trafikkruter. Dette er basert på de ansattes gjeldende bostedsmønster og arbeidstider. Videre er det etablert egne gang- og sykkelveier for ansatte og besøkende som bor i nærområdet.
Sykehuset Østfold HF mener at den totale parkeringskapasiteten, sammen med et godt utviklet kollektivtilbud, vurderes å være tilstrekkelig for å kunne ivareta et godt tilbud til pasienter, besøkende og ansatte. Hvis det på et senere tidspunkt skulle være behov for å utvide parkeringskapasiteten, så vil dette ikke medføre vesentlige merkostnader.