Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 11.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan statsråden garantere at Innovasjon Norge sine ulike tilskudds- og låneordninger ikke kommer i strid med regelverket knyttet til forbud mot statsstøtte?

Begrunnelse

Nettstedet E24 hadde 22.mars 2013 en artikkel med følgende overskrift: «Legger ned etter at staten ga millioner til ny konkurrent»
Ifølge artikkelen presser det nye rockehotellet i Namsos - Rica Rock City - de etablerte hotellene ut av markedet. Hotellet skal angivelig være bygget med 18 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. I tillegg har staten, gjennom næringsutviklingssselskapet SIVA SF, gått inn på eiersiden.
EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 fastsetter at støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, er uforenlig med EØS-avtalen i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap i henhold til lov om Innovasjon Norge. Tilknytningsformen innebærer at selskapet er et eget rettssubjekt med et selvstendig og faglig ansvar for beslutninger knyttet til enkeltsaker. Bakgrunnen for organiseringen som særlovsselskap var selskapets forretningsmessige virksomhet kombinert med rollen som sektorpolitisk virkemiddel, der myndighetenes behov for styringsmulighet på et overordnet nivå skulle balanseres mot selskapets selvstendighet og faglige ansvar for beslutninger i enkeltsaker. Hovedstyret i selskapet er således ansvarlig for den faglige behandlingen av enkeltsaker.
Nærings- og handelsdepartement skal, som eier i Innovasjon Norge, påse at selskapet har et kompetent styre og gode rutiner for intern kontroll, jf. Reglementet for økonomistyring i staten § 14 og 15. Samtidig har den enkelte oppdragsgiver ansvar for å sette vilkårene for ordningene Innovasjon Norge forvalter for dem, jf. Lov om Innovasjon Norge § 8, herunder kommer betingelser om at forvaltningen av tilskudd skal være i tråd med de til en hver tid gjeldene regler for statsstøtte.
Det er slått fast i oppdragsbrevene fra Nærings- og handelsdepartementet til Innovasjon Norge at bevilgninger som er stilt til rådighet og ordninger som forvaltes på vegne av staten, skal disponeres i samsvar med statens økonomiregelverk og det til enhver tid gjeldende regelverk for statsstøtte.
Når det gjelder den aktuelle saken som foranlediger spørsmålet, har vi innhentet opplysninger både fra Innovasjon Norge og SIVA SF. De oppgir at de har tilknytning til i Industrihallene Eiendom AS som er eier av bygget Rica Rock City Hotell leier.
Vi har fått opplyst fra SIVA at de i 2004 organiserte alle sine eiendomsengasjementer i Namsos i SIVA Namsos Eiendom AS hvor også Jaras Eiendom AS og Namsos Trafikkselskap ASA er medeiere. SIVA Namsos Eiendom AS er sammen med Utstillingsplassen Eiendom AS og Vulkan Eiendom AS eier av Vestre Havn Bygg AS i som igjen eier hele Industrihallene Eiendom AS. Industrihallene Eiendom AS har en markedsmessig langsiktig utleieavtale med Rica Rock City Hotell, og det er således ikke et støtteelement i leieavtalen.
Innovasjon Norge opplyser at de den 23. april 2008 fattet vedtak om å innvilge til sammen 18 mill. kroner i tilskudd til Sverres gt. 33 AS (som senere skiftet navn til Industrihallene Eiendom AS) i forbindelse med planene om bygging av nytt hotell i Namsos. Industrihallene Eiendom AS inngikk senere en leieavtale med Rica Rock City Hotell og hotellet ble ferdigstilt i november 2011. Innovasjon Norge har bidratt med ordinære investeringstilskudd, hvor støtten stammer fra midler bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett kap. 551 Regional utvikling og nyskaping, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling og post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift. Midlene på disse postene går til fylkeskommunene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å forvalte de aktuelle midlene som tilskuddene er gitt fra.
All støtte som gis skal være innenfor ordninger som er meldt inn eller notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA, eller som bagatellmessig støtte. Kommunal- og regionaldepartementet regulerer bevilgningene til fylkeskommunene gjennom dokumentet Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift. Der fremgår det at ”midlane [skal] forvaltast innanfor dei avgrensingane EØS-avtalen set for offentleg støtte, jf. The EFTA Surveillance Authority State Aid Guidelines, kommisjonsforordninga om gruppeunntak og bagatellstøtte”.
Når det gjelder etterlevelsen av statsstøtteregelverket har vi fått følgende opplyst fra Innovasjon Norge:

”Innovasjon Norge gjør i alle saker en vurdering av om støtte ligger innenfor lovlig støtte etter EØS-regelverket. Det ble også gjort i denne saken.”