Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): DNA-laben i Tromsø som i Statsbudsjettet for 2013, endelig fikk midler til ordinær drift, har likevel ikke kommet i gang med analyser av DNA-prøver fordi det gjenstår å avklare hvordan arbeidet med DNA-analyser i Norge skal organiseres. Fire år etter stortingsvedtaket har ennå ikke regjeringen avklart premissene for virksomheten i Tromsø.
Når kan det pågående utredningsarbeidet i Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet forventes sluttført slik at det kan gis klarsignal for analyser ved DNA-laben i Tromsø?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Organiseringen av rettsgenetiske tjenester er et spørsmål som interesserer og berører flere departementer, etater og andre aktører. På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) levert et forslag til hvordan spørsmålet kan utredes. Forslaget omtaler også en alternativ tilnærming fra Universitetet i Tromsø. Saken er til behandling i departementet, og tidspunkt for sluttføring for utredningen er derfor ikke fastsatt.
Jeg kan for øvrig orientere om at jeg i tråd med Stortingets vedtak har fastsatt regelverk for tilskudd til Rettsgenetisk senter (RGS) ved Universitetet i Tromsø til kompetanseutvikling og forskning, jf. Innst. 11 S (2012-2013). Det forventes at bevilgningen bidrar til utvidet faglig samarbeid mellom RGS og FHI. I påvente av utredningen er institusjonene oppfordret til å utvikle samarbeid der dette er relevant. Nasjonalt folkehelseinstitutt rapporterer om at institusjonene har presentert og diskutert pågående og planlagte forskningsprosjekter som kan danne grunnlag for videre samarbeid, og at institusjonene har dialog om en konkret samarbeidsavtale som er i tråd med Stortingets budsjettvedtak.