Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 03.04.2013
Besvart: 08.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I 2013 er det kun 7 personer ansatt til å følge opp grensekontrollen på Bergen Lufthavn Flesland, landets nest største lufthavn. I 2002 var det 12 ansatte. Siden den gang er trafikken økt kraftig. Sola lufthavn v/Stavanger har 13 politi-ansatte. Bergen burde hatt 42 ansatte for å utføre grense-kontroll i tråd med Schengen-avtalens forpliktelser. Dagens bemanning med-fører også at heller ikke øvrige politioppgaver dekkes tilfredsstillende.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke politibemanningen på Flesland i 2013?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politi- og lensmannsetatens budsjett, kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten og kap. 441 - Oslo politidistrikt, er styrket med 673,9 millioner kroner fra saldert budsjett 2012 til saldert budsjett 2013, herav er 269,1 millioner kroner til styrking av budsjettet utover lønns- og prisvekst.
Med utgangspunkt i årets avgangskull fra Politihøgskolen er det realistisk å regne med en økning på omlag 350 stillinger i løpet av 2013. 150 millioner kroner av økningen i budsjettet er knyttet til disse årsverkene, slik at uteksaminerte studenter kan tilbys jobb fra sommeren 2013.
Justis- og beredskapsdepartementet fordeler bevilgningene til Politidirektoratet, som igjen fordeler til det enkelte politidistrikt og særorgan. Politidirektoratet har de siste årene benyttet den samme fordelingsmodellen (Fürst og Høverstad-modellen), med et sett forhåndsdefinerte fordelingskriterier, supplert av annet statistisk tilgjengelig relevant materialet.
I 2012 fikk Hordaland politidistrikt 14 nye politistillinger og i 2013 har Hordaland politidistrikt fått tildelt 26 nye politistillinger. Politidirektoratet følger utviklingen nøye og kunne forsikre at Politidirektoratet har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele politidistriktet, også innen grensekontrollen på Bergen lufthavn Flesland.
Politidirektoratet opplyser at Hordaland politidistrikt har besluttet at politiets lufthavnseksjon kun skal gjennomføre grensekontroll og ikke utføre andre politioppgaver på lufthavnen. Disse gjennomføres med mannskap fra Bergen sør politistasjonsdistrikt. Det er således korrekt at det tjenestegjør 7 fast ansatte politiutdannede grensekontrollører på Bergen lufthavn. I tillegg kommer en hospitant fra Bergen sør politistasjonsdistrikt og etterforskere fra Bergen sør politistasjonsdistrikt som styrker grensekontrollen ytterligere i helgene.
Dagens bemanning på lufthavnen skal ivareta grensekontroll, primært ytre Schengen- grensekontroll og fra sensommeren 2013 vil bemanningen for grensekontroll styrkes med ytterligere tre personer. De øvrige politioppgavene på flyplassen vil da fortsatt håndteres av mannskap fra Bergen sør politistasjonsdistrikt.