Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1119 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 05.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): I 2008 kom rapporten hvor Helsetilsynet kom med knusende kritikk om uverdige forhold ved akuttmottakene. Den var klar på at behandlingen var uforsvarlig til tider.
Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt siden denne rapporten kom?

Begrunnelse

På bakgrunn av de siste dagers avsløringer om tilstanden ved norske akuttmottak, ser jeg det nødvendig å minne statsråden på at det helt tilbake til 2008 ble lovet av daværende helseminister Sylvia Brustad at Helse- og omsorgsdepartementet skulle ta øyeblikkelige grep for å sikre forsvarligheten.
Tilsynet fra 2007 påpekte alvorlig svikt og mangler ved den faglige styringen i akuttmottakene. I spørretimen den 3/4- 2013 opplyste Helseministeren at det var gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Vi kjenner til at Ahus, etter tilsynssak i 2012, har gjort en rekke endringer for å utbedre rutiner og bedre vilkårene for pasientene.
Det er vanskelig å se at det faktisk er gjennomført tiltak.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Denne regjeringen er opptatt av å ha gode akuttmottak med tilgang på nødvendig kompetanse.
Etter Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2007 er det gjennomført mange tiltak for å styrke kompetansen og beredskapen i akuttmottakene. Sykehusene planlegger også ytterligere tiltak. Iverksatte og planlagte tiltak innebærer blant annet styrket legekompetanse, innføring av nye systemer for hastegradsvurdering, og regelmessig trening og kompetanseheving.
Det er et ansvar for det enkelte sykehus å sikre at uerfarne leger får nødvendig veiledning, og at mer erfarne leger er tilgjengelige ved behov. Det må være lav terskel for å tilkalle hjelp. Tilbakemeldingen fra sykehusene tyder på at det i stor grad er etablert slike systemer. For eksempel melder sykehusene i Nord-Trøndelag at dersom ambulansetjenesten melder om en mulig alvorlig tilstand, så kalles bakvakt til akuttmottaket før pasienten er kommet fram til sykehuset. Det betyr at de fleste alvorlige tilstander vurderes og behandles av erfaren lege i akuttmottaket. Ved mottak av pasienter etter ulykker der det er grunn til å tro at det kan forekomme skader av betydning, står et team på ca. 10 personer, derav 4 leger, klare når pasienten kommer inn.
De fleste akuttmottakene bruker internasjonalt anerkjente systemer for å hastegradsvurdere pasienter. Resultatet av denne vurderingen avgjør om erfaren lege skal tilkalles umiddelbart.
Før sommeren vil Helsedirektoratet legge fram sine anbefalinger for fremtidig spesialist-struktur for leger. Dette arbeidet vil omfatte tiltak for å styrke kompetansen i akutt- og mottaksmedisin.
Samlet sett vil de tiltakene som er iverksatt og planlagt, både nasjonalt og lokalt, bidra til en ytterligere styrking av kvalitet og pasientsikkerhet i akuttmottakene i tiden fremover.