Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1121 (2012-2013)
Innlevert: 05.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Forvaltningsmessig står lovsaker, budsjettsaker, meldinger og lignende i en annen stilling enn saker med konkret berørte private parter. Det vises til begrunnelse under.
Mener statsråden at det er i tråd med god forvaltningsskikk å gi informasjon om saksbeslutninger til andre enn sakens berørte parter før partene selv får slik informasjon, her konkret børssensitiv informasjon, og hvilken forvaltningsmessig betydning mener statsråden at såkalt sperrefrist har?

Begrunnelse

Undertegnede stilte 15. mars d.å. følgende spørsmål til Miljøvernministeren: Er det statsrådens oppfatning at underretningen til sakens parter om at reguleringsplan ikke kan godkjennes er i tråd med lov og god forvaltningsskikk, at statsrådens handlemåte har muliggjort en god håndtering for selskapet Nordic Mining ASA og vil statsråden offentliggjøre Klima- og forureiningsdirektoratets utredninger om landdeponi?
Svar forelå 2. april, hvor det blant annet fremkom:

"Når det gjelder offentliggjøring av departementets brev av 13. mars 2013, ble Naustdal og Askvoll kommuner samt Nordic Mining ASA varslet ca to og en halv time før brevet ble offentliggjort i pressen og lagt ut på departementets nettside. Dette er etter min vurdering tilstrekkelig til at bedriften kunne vurdere om informasjonen var av en slik betydning at Oslo Børs burde varsles.
Det er min vurdering at behandlingen av saken har skjedd i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og intensjon."

I oppslag i NRK Sogn og Fjordane 2. april vises det til uttalelse fra nyhetsredaktør i BT Tor Olav Mørseth:

"I vår kontakt med MD fekk vi beskjed om at saka kunne publiserast om lag klokka 14. Det var begrunna med at dei ville sikre seg at begge partane hadde fått informasjonen først. Det vart frå departementet si side ikkje sagt noko om børssensitiv informasjon."

Undertegnede ønsker med dette skriftlige spørsmål belyst statsrådens syn på sakens generelle forvaltningsmessige sider.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Partene i en sak er de første som underrettes om de avgjørelser som treffes i saken. Dette gjelder både avgjørelser som treffes under saksbehandlingen i departementet, og vedtak som saken eventuelt munner ut i.
Mange av de avgjørelser og vedtak departementet treffer har stor allmenn interesse. For Miljøverndepartementet vil dette ikke minst være tilfelle i saker med miljø- og samfunnsinteresser av stor regional eller nasjonal betydning, men også saker som er omfattet av stort lokalt engasjement. Allmennhetens interesser i slike saker vil normalt ivaretas gjennom informasjon via media. Departementet vil derfor også vektlegge hensynet til de som i forvaltningsmessig forstand ikke er parter i en sak. Jeg forutsetter her at det ikke er tale om opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt.
Også i saker hvor forvaltningen finner grunn til å informere allmennheten, er utgangspunktet at partene informeres først Unntaksvis vil det likevel kunne forekomme tilfeller hvor pressen får tilgang til opplysningene samtidig med eller rett før partene. Dette henger ikke minst sammen med frister i redaksjonene, mulighetene for å rigge opp teknisk opptaksutstyr osv. I slike situasjoner vil det bli fastsatt en sperrefrist for å unngå at opplysningene publiseres før partene er informert. Sperrefristene er også knyttet til pressens kontakt mot andre interessenter. Dette er vel etablert praksis for håndtering av saker med stor allmenn interesse. En sperrefrist vil på avtalemessig grunnlag være bindende for den som mottar opplysningene, men den begrenser ikke retten til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Jeg kan ikke se at verken forvaltningsloven eller ulovfestede krav til god forvaltningsskikk er til hinder for den ordning som er etablert.
Når det gjelder den delen av spørsmålet som har tilknytning til min håndtering av Engebøsaken, herunder om opplysningene som omfattes av verdipapirhandellovens regler om innsideinformasjon, finner jeg det ikke riktig å gå nærmere inn på dette nå. Forholdet er anmeldt til Økokrim, og jeg vil avvente behandlingen der før jeg uttaler meg nærmere om det.