Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2012-2013)
Innlevert: 05.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Samferdselsministeren mener lånefinansiert OPS-utbygging av vei er urimelig dyrt sammenlignet med å betale veien "kontant". Samtidig bygges det ut mange titalls offentlige bomveier som også lånefinansierer utbyggingen.
Hva er snitt lånerenter på OPS-prosjekter og på offentlige bomprosjekter, hvordan påvirker offentlige garantier lånekostnadene til OPS og offentlige bomprosjekter, og hvor mye av kostnadene med dagens OPS-prosjekter dekkes av statsbudsjettet og hvor mye av bilistene gjennom bompenger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Både bompengeselskap og OPS-selskap har lån som er tatt opp på ulike tidspunkt og med ulike vilkår. OPS-selskapene har 25 års fastrente (erstatter flytende NIBOR) pluss kredittmargin. Gjennomsnittlig fastrente for de tre OPS-selskapene ligger mellom 5 og 6 pst., og gjennomsnittlig kredittmargin ligger på om lag 0,5 pst.
Vedlagt følger en oversikt over bompengeselskapenes lånerenter pr. 31. desember 2011 basert på bompengeselskapenes regnskapsrapportering for 2011. Gjennomsnittlig vektet lånerente for bompengeselskapene på dette tidspunktet var 3,6 pst. Bompengeselskapenes lån kan omfatte både fast og flytende rente.
Offentlige garantier fører til at bompengeselskapene får lavere lånerenter. Det er ikke uvanlig at dette fører til ett prosentpoeng lavere rente. Det er ikke gitt spesielle garantier i OPS-prosjektene. Her er imidlertid staten kontraktspart og dermed ansvarlig for at avtalte vederlag til selskapene blir betalt.
Det er valgt ulike betalingsprofiler for de tre OPS-prosjektene, og bompengebidragene, fra de to prosjektene med brukerbetaling, varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Statens vegvesen anslår imidlertid at om lag 15 pst. av samlet vederlag til OPS-prosjektene (ekskl. betaling for driftsstandard) dekkes med bompenger og om lag 85 pst. med statlige midler. I tillegg er det benyttet bompenger til planlegging og forberedende arbeider på noen av prosjektene, men dette utgjør en liten andel av totalkostnaden.

Vedlegg til svar:

Vektet lånerente for bompengeselskapene pr. 31. desember 2011

BompengeselskapRente
E6 Gardermoen – Moelv AS3,08 %
E6 Oppland AS3,18 %
Fjellinjen AS4,59 %
Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS4,34 %
Gausdalsvegen AS2,83 %
Hadelandsvegen AS3,19 %
Oslofjordtunnelen AS3,45 %
Rv. 2 Kongsvingerveien AS3,09 %
Oppland Bompengeselskap AS3,45 %
Svinesundforbindelsen AS5,05 %
Østfold Bompengeselskap AS3,06 %
Tønsberg Hovedvegfinans AS3,20 %
E18 Vestfold AS3,15 %
Horten Bompengeselskap rv 19 AS4,28 %
Aust-Agder Vegfinans AS3,68 %
Setesdal Vegfinans AS2,93 %
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS3,15 %
Lister Bompengeselskap AS3,22 %
Folgefonntunnelen AS4,82 %
Jondalstunnelen AS2,91 %
Bømlo Vegselskap AS3,35 %
Fatlatunnelen AS4,75 %
Bergen Bompengeselskap AS2,82 %
Hordaland fylkeskommune:
-E134 Åkrafjorden3,18 %
-Fv 551 Årsnes ferjekai3,18 %
Osterøy Bruselskap AS4,82 %
Hardangerbrua AS3,17 %
Voss og Omland Bompengeselskap AS3,18 %
Gjesdal Bompengeselskap AS2,77 %
Finnfast AS2,70 %
Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS3,20 %
AS Austevoll Bruselskap3,45 %
Kvam Bompengeselskap AS3,20 %
Fastlandssambandet Halsnøy AS4,05 %
Eiksundsambandet AS3,75 %
Atlanterhavstunnelen AS4,36 %
Imarfinans AS2,26 %
E39 Knutset – Astad As3,27 %
Namdal Bomvegselskap AS3,54 %
Sykkylvsbrua AS3,70 %
Trøndelag Bomveiselskap AS:
-E6 Trondheim – Stjørdal5,35 %
Ryaforbindelsen AS4,50 %
Tromsø Veg AS2,53 %
Vegpakke Salten AS:
-Fv 17 Tverlandet - Godøystraumen5,50 %
-Rv 80 Røvika – Strømsnes5,15 %
-Rv 80 Løding - Vikan Tverlandsbrua2,80 %