Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2012-2013)
Innlevert: 05.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Samferdselsministeren mener lånefinansiert OPS-utbygging av vei er urimelig dyrt sammenlignet med å betale veien "kontant". Samtidig bygges det ut mange titalls offentlige bomveier som også lånefinansierer utbyggingen.
Hva er snitt lånerenter på OPS-prosjekter og på offentlige bomprosjekter, hvordan påvirker offentlige garantier lånekostnadene til OPS og offentlige bomprosjekter, og hvor mye av kostnadene med dagens OPS-prosjekter dekkes av statsbudsjettet og hvor mye av bilistene gjennom bompenger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Både bompengeselskap og OPS-selskap har lån som er tatt opp på ulike tidspunkt og med ulike vilkår. OPS-selskapene har 25 års fastrente (erstatter flytende NIBOR) pluss kredittmargin. Gjennomsnittlig fastrente for de tre OPS-selskapene ligger mellom 5 og 6 pst., og gjennomsnittlig kredittmargin ligger på om lag 0,5 pst.

Vedlagt følger en oversikt over bompengeselskapenes lånerenter pr. 31. desember 2011 basert på bompengeselskapenes regnskapsrapportering for 2011. Gjennomsnittlig vektet lånerente for bompengeselskapene på dette tidspunktet var 3,6 pst. Bompengeselskapenes lån kan omfatte både fast og flytende rente.

Offentlige garantier fører til at bompengeselskapene får lavere lånerenter. Det er ikke uvanlig at dette fører til ett prosentpoeng lavere rente. Det er ikke gitt spesielle garantier i OPS-prosjektene. Her er imidlertid staten kontraktspart og dermed ansvarlig for at avtalte vederlag til selskapene blir betalt.

Det er valgt ulike betalingsprofiler for de tre OPS-prosjektene, og bompengebidragene, fra de to prosjektene med brukerbetaling, varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Statens vegvesen anslår imidlertid at om lag 15 pst. av samlet vederlag til OPS-prosjektene (ekskl. betaling for driftsstandard) dekkes med bompenger og om lag 85 pst. med statlige midler. I tillegg er det benyttet bompenger til planlegging og forberedende arbeider på noen av prosjektene, men dette utgjør en liten andel av totalkostnaden.

Vedlegg til svar:

Vektet lånerente for bompengeselskapene pr. 31. desember 2011

Bompengeselskap Rente

E6 Gardermoen – Moelv AS 3,08 %

E6 Oppland AS 3,18 %

Fjellinjen AS 4,59 %

Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS 4,34 %

Gausdalsvegen AS 2,83 %

Hadelandsvegen AS 3,19 %

Oslofjordtunnelen AS 3,45 %

Rv. 2 Kongsvingerveien AS 3,09 %

Oppland Bompengeselskap AS 3,45 %

Svinesundforbindelsen AS 5,05 %

Østfold Bompengeselskap AS 3,06 %

Tønsberg Hovedvegfinans AS 3,20 %

E18 Vestfold AS 3,15 %

Horten Bompengeselskap rv 19 AS 4,28 %

Aust-Agder Vegfinans AS 3,68 %

Setesdal Vegfinans AS 2,93 %

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS 3,15 %

Lister Bompengeselskap AS 3,22 %

Folgefonntunnelen AS 4,82 %

Jondalstunnelen AS 2,91 %

Bømlo Vegselskap AS 3,35 %

Fatlatunnelen AS 4,75 %

Bergen Bompengeselskap AS 2,82 %

Hordaland fylkeskommune:

- E134 Åkrafjorden 3,18 %

- Fv 551 Årsnes ferjekai 3,18 %

Osterøy Bruselskap AS 4,82 %

Hardangerbrua AS 3,17 %

Voss og Omland Bompengeselskap AS 3,18 %

Gjesdal Bompengeselskap AS 2,77 %

Finnfast AS 2,70 %

Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 3,20 %

AS Austevoll Bruselskap 3,45 %

Kvam Bompengeselskap AS 3,20 %

Fastlandssambandet Halsnøy AS 4,05 %

Eiksundsambandet AS 3,75 %

Atlanterhavstunnelen AS 4,36 %

Imarfinans AS 2,26 %

E39 Knutset – Astad As 3,27 %

Namdal Bomvegselskap AS 3,54 %

Sykkylvsbrua AS 3,70 %

Trøndelag Bomveiselskap AS:

- E6 Trondheim – Stjørdal 5,35 %

Ryaforbindelsen AS 4,50 %

Tromsø Veg AS 2,53 %

Vegpakke Salten AS:

- Fv 17 Tverlandet - Godøystraumen 5,50 %

- Rv 80 Røvika – Strømsnes 5,15 %

- Rv 80 Løding - Vikan Tverlandsbrua 2,80 %