Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2012-2013)
Innlevert: 15.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Tidligere justisminister Knut Storberget har tidligere forsikret Stortinget om at internasjonale regler har blitt etterfulgt fra norsk politis side.
Ser justisministeren at det i denne saken kunne vært hensiktsmessig å gjøre mer enn det absolutte minimum av det som kreves, for å sikre norske statsborgeres interesser?

Begrunnelse

Den 8. mai 2007 ble blant andre to trønderske forretningsfolk arrestert i Natal. Arrestasjonen og den påfølgende rettsprosessen var ifølge det brasilianske rettsapparatet i stor grad rettslig begrunnet i en "Foreløpig økonomisk rapport" utarbeidet av det norske Økokrim.
Det har senere vist seg at denne rapporten inneholder en rekke faktiske feil og man kan trekke den konklusjon at norske politimyndigheter kan ha bidratt til urettmessig fengsling i Brasil av disse to nevnte forretningsfolk.
Den 22. august 2007 blir imidlertid en ny rapport, kalt "Endelig økonomisk rapport" utarbeidet, der flere påstander om forretningsfolkene tilbakevises. Rapport er også er oversendt det brasilianske rettsvesenet og myer tyder på at rapportens innhold kan få store konsekvenser for saken. En av forretningsfolkenes forsvarer har poengtert at hele rapporten må oversettes til portugisisk og påføres det norske løvestempelet, for å bli akseptert av brasiliansk rett. Dette er ikke blitt gjort.
I tillegg har Sivilombudsmannen spurt Økokrim om de vurderte å forvisse seg om denne rapporten hadde kommet fram til rett instans i Brasil, noe det viste seg at den ikke hadde gjort.
Selv om ikke Norge folkerettslig er forpliktet til å oversette, antyder SOM at Økokrim bør vurdere å gjøre dette, slik at saken blir opplyst best mulig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norsk politi har i nærværende sak hatt et etterforskningssamarbeid med brasiliansk politi. Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. Påtalemyndigheten kan i sin behandling av enkeltsaker ikke instrueres av politiske myndigheter. Jeg har imidlertid innhentet Riksadvokatens uttalelse i anledning spørsmålet.
Den kritikken som refererer seg til oversendelse av den norske rapporten er behandlet av Sivilombudsmannen, jf. hans uttalelse av 2. september 2011 – sak 2011/678. Ombudsmannen gir uttrykk for at han vanskelig kan laste Økokrim for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser for å forsikre seg om at den «endelige rapporten» var kommet frem til dommeren.
I 2012 ble tre norske statsborgere dømt av brasiliansk rett til lengre fengselsstraffer.
Det har etter domfellelsen vært kontakt mellom de domfelte, deres støttegruppe og norsk politi og påtalemyndighet. Riksadvokaten har i brev av 15. oktober 2012 gitt uttrykk for at påtalemyndigheten er beredt til å komme med ytterligere supplerende informasjon, dersom det kan dokumenteres at dommen bygger på uriktig informasjon fra norske myndigheter. Riksadvokaten har tidligere ved oversendelse av rapporter og annet via Justis- og beredskapsdepartementet også bedt om at brasilianske myndigheter gjøres oppmerksom på at norske myndigheter er rede til å gi ytterligere informasjon.
Riksadvokaten har pr i dag ikke mottatt noen henvendelse fra noen av de domfelte som dokumenter feil i dommen basert på uriktig informasjon fra norske myndigheter. Han har heller ikke mottatt noen henvendelse fra brasilianske myndigheter hva gjelder behov for tilleggsinformasjon.
Avslutningsvis er det grunn til å understreke at den aktuelle sak er et anliggende for brasilianske myndigheter.