Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1152 (2012-2013)
Innlevert: 11.04.2013
Sendt: 12.04.2013
Besvart: 19.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Tollpost Globe driver Nord-Norge-linjen som overfører gods fra vei til bane og sjø ved å kombinere bruk av Nordlandsbanen til Bodø med båtrute videre nordover. Fartøyet som benyttes er nå utdatert, og selskapet som drifter det signaliserer at de ikke vil være i stand til å drifte ruten alene da det må investeres i nytt skip. Dersom båtruten må opphøre, vil det medføre at rundt 6000 nye vogntog kommer i trafikk på veinettet i nord.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at Nord-Norge-linjen vil bestå og videreutvikles?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til vedlagte brev datert 16. april 2013 som svar på spørsmål nr. 1128 fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om samme sak.

Vedlegg til svar:

Svar på spørsmål nr. 1128 fra stortingsrepresentant Borghild Tenden:

Det er regjeringens mål å overføre gods fra vei til sjøtransport og jernbane der det er gunstig for samfunnet. I Nasjonal transportplan 2014-2023, som nettopp er lagt frem, har Regjeringen satt av om lag 8,3 mrd. kr til godstransport på jernbanen. Regjeringens viktigste tiltak for å øke godstransporten med jernbane er å bygge ut tilstrekkelig kapasitet og sikre høy driftsstabilitet på jernbanenettet.
I Nasjonal transportplan 2014-2023 foreslås også flere tiltak for å styrke sjøtransporten. Regjeringen vil bl.a. innenfor rammen av nærskipsfartsstrategien utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart. Tiltakene vil bli nærmere konkretisert i løpet av 2013. De vil omfatte tilskuddsordning med statlig støtte til investeringer i utpekte havner, tilskuddsordning for havnesamarbeid og konsentrasjon av gods, videreutvikling av lostjenesten, samt å legge til rette for utvikling av knutepunkt gjennom økt kapasitet og effektivitet i terminalleddet og bedre vegtilknytning til terminaler og havner.
Utover å utvikle infrastrukturen slik at det legges til rette for at transportbrukere som ønsker det kan benytte sjø og jernbane, må politikken baseres på generelle virkemidler. Dette henger sammen med at godstransporten i Norge bygger på markedsbaserte løsninger. Innenfor rammevilkårene er det aktørene som selv velger transportmiddel. Samarbeid mellom flere speditører om bruk av skip er også noe som aktørene i utgangspunktet selv bestemmer. På denne bakgrunn er det ikke aktuelt å gripe direkte inn i denne saken.