Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2012-2013)
Innlevert: 12.04.2013
Sendt: 12.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mener helse- og omsorgsministeren at det på generelt grunnlag er riktig å unnta metadonbrukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra å stå på venteliste for lungetransplantasjon, og på hvilke måter vil ministeren sørge for at disse pasientene ikke forskjellsbehandles og får en medisinskfaglige individuell vurdering i tråd med Pasientrettighetsloven?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 9. april i år kan vi lese om en lungesyk kvinne som nektes å stå i kø for lungetransplantasjon, fordi hun er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og bruker metadon. Uten transplantasjon vil hun ikke overleve.
Det følger av Pasientrettighetsloven at det skal foretas en individuell og medisinsk vurdering av pasientens rett til helsehjelp. Når det gjelder pasienter som mottar LAR synes det som om praksis er at behandlingen i seg selv utelukker livsnødvendig helsehjelp, som lungetransplantasjon, uten at pasienten får en individuell vurdering. Dette reiser et grunnleggende spørsmål om likebehandling, og det er grunn til å stille spørsmål ved at det stille opp generelle og rigide kriterier allerede ved inngangen til transplantasjonskøen som ekskluderer hele grupper. Ved at alle som har behov for lungetransplantasjon får stå i transplantasjonskø, sikres alle å få være med i den medisinske og etisk vurderingen og prioriteringen mellom de som venter på livreddende behandling. Ved å stå utenfor køen mister hele grupper mulighet til transplantasjon og det synes å være et brudd på Pasientrettighetsloven.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Siden 1990 har det vært gjennomført ca. 380 lungetransplantasjoner i Norge, 25 – 30 hvert år de siste årene. Antallet transplantasjoner er begrenset av tilgangen på brukbare donorlunger. Dette er en situasjon som er felles for Norge og Europa for øvrig.
Utvelgelse av pasienter som blir satt på venteliste for transplantasjon foregår ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Helsedirektoratet opplyser at man ved utvelgelsen følger internasjonale retningslinjer tilpasset nasjonale erfaringer. De pasienter som er aktuelle har alvorlig lungesykdom der alle andre behandlingsmuligheter er utprøvd, og der man vurderer at pasientene har kort forventet levetid, dvs. ett til to år. For å utnytte den begrensede tilgangen på lungetransplantater, velges pasienter der sjansen for en vellykket transplantasjon er størst. Mange pasienter er ikke aktuelle for transplantasjon på grunn av medisinske og andre risikofaktorer, i tillegg til den alvorlige lungesyk-dommen.
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten til nødvendig helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Om en pasient har en materiell rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal avgjøres etter en konkret individuell vurdering av vedkommende pasients helsetilstand. Vurderingen skal baseres på alvorlighetsgrad, pasientens lidelse, utsikt til bedring og behandlingens effekt. Vilkårene for å ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er nærmere presisert i prioriteringsforskriften.
Alle pasienter har i dag krav på en konkret individuell vurdering av deres behov for helsehjelp. Dette gjelder også pasienter som får legemiddelassistert rehabilitering. Pasienter som opplever at deres pasientrettigheter blir brutt, kan klage til Fylkesmannen.