Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1162 (2012-2013)
Innlevert: 12.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Mener kunnskapsministeren det er viktig å legge til rette for at det også finnes tilbud om deltidsplasser i barnehagene, og i hvilken grad legger de ulike rammevilkår som utforming av pedagognorm, beregning av barnehageutgifter i rammefinansieringen samt beregning av overføring til private barnehager opp til at det skal være lett å tilby deltidsplasser til de familier som ønsker dette?

Begrunnelse

Dersom de ulike rammevilkårene for barnehagene innrettes slik at det blir uhåndterlig å tilby deltidsplasser, medfører dette reduserte muligheter for fleksible løsninger for familiene og for barnehagene. Det kan medføre at familier som egentlig ønsker deltidsplass må velge å betale for heltidsplass eller at man velger å ikke benytte barnehagetilbudet i det hele tatt.
Fleksibilitet ut fra de ulike familiers behov bør være et viktig premiss for barnehagepolitikken.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er opptatt av at alle familier får det barnehagetilbudet de ønsker og har behov for, og mener barnehageloven legger til rette for dette. Det følger av barnehageloven § 12 at søkernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved barnehageopptaket. Foreldrenes valg må være styrende så langt det er mulig, og foreldrene må kunne søke om den type plass de ønsker for sitt barn, dvs. om de ønsker heltids- eller deltidsplass. Det er kommunens ansvar å sørge for at foreldre som ønsker deltidsplass i barnehage for barnet sitt, får det.
I § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning står det at skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Departementet har presisert at normen setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn per pedagogisk leder, og at reglene ikke gir adgang til å beregne en prosentandel av en pedagogstilling per barn. Jeg er kjent med at denne presiseringen ifølge KS har ført til at enkelte private barnehager ikke ønsker å tilby deltidsplasser da disse blir dyrere enn heltidsplasser, og det dermed blir opp til kommunen å tilby deltidsplasser i sine barnehager. KS har i sitt innspill til det andre konsultasjonsmøtet med staten uttrykt at det er behov for et regelverk som sikrer reell likebehandling mellom kommunale og private barnehager. Jeg vil vurdere innspillet fra KS nærmere i oppfølgingen av Meld. St. 24 (2012-2013), jf. at det i meldingen er varslet en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med forskrifter.
Beregningen av rammetilskuddet til kommunene er basert på objektive kriterier, dvs. faktorer som kommunene ikke kan påvirke. Delkostnadsnøkkelen for barnehager består av kriteriene antall barn 2–5 år, antall innbyggere med høyere utdanning og antall barn 1 år uten kontantstøtte. Faktisk antall barn i barnehage, herunder barn med deltidsplass, påvirker ikke beregningen av rammetilskuddet til kommunene.
Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader per heltidsplass til ordinær drift i tilsvarende kommunale barnehager. I beregningen omregnes deltidsplasser til heltidsplasser. Finansieringsordningen legger således til rette for at ikke-kommunale barnehager skal kunne tilby deltidsplasser på lik linje med kommunale barnehager.