Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1168 (2012-2013)
Innlevert: 15.04.2013
Sendt: 16.04.2013
Besvart: 23.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Bruk av piggtråd til gjerding i skog og utmark var lov til 1. januar 2010. Det er mye av denne type gjerde som skader både vilt, bufe og også mennesker som beveger seg ute i naturen. Det heter at man kan bli pålagt å fjerne piggtråd.
Hvordan tolker statsråden denne loven og vil han intensivere fjerning av brukt piggtråd?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det er forbudt å benytte piggtråd for å regulere dyrs ferdsel. Dette generelle forbudet ble innført 1.1.2010 i forbindelse med vedtakelsen av ny dyrevelferdslov. I følge lovens § 15 skal eksisterende gjerder og andre mindre innretninger utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Forarbeidene til loven sier følgende om piggtråd:

Ved lovens ikrafttredelse vil det etter forslaget bli forbud mot å bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel når nye gjerder settes opp. Eksisterende gjerder, også de med piggtråd, må vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsen i første punktum. Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd medfører imidlertid at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder må skiftes ut. For eksisterende gjerder med piggtråd vil det imidlertid være naturlig å fastsette en overgangsperiode før slike må fjernes. Krav om fjerning av eksisterende piggrådgjerder, vil bli fastsatt med hjemmel i bestemmelsens tredje ledd. Overgangsperioden vil derfor bli gjenstand for en separat høringsprosess. Departementet har videre merket seg at enkelte høringsinstanser mener det kan være situasjoner der bruk av piggtråd i gjerde er berettiget for å regulere dyrs ferdsel og vanskelig kan erstattes med annet materiale. For ikke å utelukke muligheten for at det i særlige tilfeller kan være aktuelt å bruke piggtrådgjerde for å regulere dyrs ferdsel, foreslår departementet derfor at det gis anledning til å gjøre unntak fra forbudet i forskrift.
Mattilsynet har vurdert behovet for en ny forskrift som gir en overgangsordning med frist til å fjerne eksisterende piggtråd, men har kommet til at en slik forskrift vil være problematisk å formulere på en entydig og god måte, samtidig som eksisterende regelverk antakeligvis vil være tilstrekkelig for å få fjernet piggtråd som kan utgjør en fare for dyr. Mattilsynet vil i nær framtid se på muligheten for å utarbeide en egen retningslinje for å sikre at tilsynet framstår på en enhetlig måte.
Mattilsynet vil også gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med ordinært tilsyn. Bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig, og Mattilsynet har derfor ingen oversikt over hvor ulovlig piggtråd måtte befinne seg. De vil derfor være avhengig av å få bekymringsmeldinger for å få kunne avklare hvor gjerdet befinner seg, om bruken er ulovlig og hvem som eventuelt skal være adressaten til pålegget om å fjerne gjerdet.