Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1173 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 19.04.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvorfor mener statsråden det er nødvendig at utredningen om pengespill overlevert 15. april hemmeligholdes for offentligheten, og hva kommer statsråden til å gjøre for å legge til rette for at bl.a. Postkodelotteriet - hvis søknad har ligget til behandling i halvannet år - snarest mulig får en skikkelig avklaring omkring egen situasjon?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er gjort kjent med at utredningen, levert 15. april 2013, har et kontroversielt innhold. Hva dette består av er uklart, som følge av det oppsiktsvekkende hemmeligholdet, som forøvrig fremstår som meningsløst for en utredning innen dette saksfeltet. Statsråden var svært klar i sine svar i spørretimen, og ga uttrykk for at hun ville komme raskt tilbake til Stortinget når utredningen var mottatt, og at Postkodelotteriets søknad skulle behandles deretter.
Det er derfor med undring spørsmålsstiller registrerer at utredningen nå holdes skjult for offentligheten, og det bes derfor om en forklaring på dette samt at det etterlyses et tydelig og konkret svar på hva statsråden foretar seg overfor Postkodelotteriet.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Utredningsrapporten om fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige og organisasjoner er ikke hemmeligholdt. Rapporten har allerede blitt distribuert til representantene for ulike organisasjoner som har vært del av referansegruppen for utredningen. Jeg vil også gi innsyn i rapporten til andre som etterspør denne. Når vi om kort tid er klare til å sende et forslag fra departementet på høring, vil rapporten også utgjøre en del av høringsdokumentene.
Som representanten er kjent med, har jeg tidligere signalisert at foreliggende søknader om spilltillatelser, inkludert søknaden fra Postkodelotteriet, ville være stilt i bero inntil utredningen var avsluttet. Bakgrunnen for dette var at det er ønskelig å se søknader om etablering av nye pengespill og lotterier i sammenheng med en eventuell ny modell for fordeling av spillemidler. Forslagene og anbefalingene i rapporten er svært sentrale i den sammenheng, og dette er årsaken til at jeg ikke har ønsket å realitetsbehandle søknadene før jeg har fått mulighet til å vurdere hva som foreslås i rapporten. Mitt departement mottok utredningsrapporten for tre dager siden. Vi er imidlertid godt i gang med å se på disse spørsmålene og vil realitetsbehandle søknaden fra Postkodelotteriet og øvrige søknader om spill- og lotteritillatelser innen rimelig tid.
Jeg legger ved en kopi av rapporten og ønsker representanten god lesing.

Vedlegg til svar:

Utredningsrapporten om fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige og organisasjoner.