Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1179 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 25.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): På norsk sokkel er havvindmøller i sin spede begynnelse. Kostnadene til å anlegge vindparker til havs er store, noe som igjen fører til at enhetsprisen for strøm fra havvindmøller også blir høy. Siragrunnen havvindpark utenfor Egersund planlegges nå. Opplysninger fra utbygger går ut på at anleggs-kostnadene kan komme inn under oljeskatteregime og få en kostnads-reduksjon på linje med oljeinstallasjoner på 78 %.
Medfører dette riktighet, og hvis ja, gjelder det for alle havvindmøller?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel skattlegges etter særregler i petroleumsskatteloven. I tillegg til alminnelig selskapsskatt med 28 pst., betaler petroleumsselskapene en særskatt på 50 pst., det vil si en marginalskattesats på 78 pst. Staten er eier av petroleumsressursene på kontinentalsokkelen. Petroleum er en begrenset ressurs, og petroleumsvirksomheten gir opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente). Formålet med den høye skattleggingen av petroleumsvirksomheten er å sikre fellesskapet en stor del av grunnrenten fra produksjonen av petroleumsressursene.
For driftsmidler i petroleumsvirksomheten som består i produksjonsinnretning eller rørledning, gjelder særlige avskrivningsregler i petroleumsskatteloven. Slike driftsmidler kan avskrives med inntil 16 2/3 pst. over 6 år. I tillegg innrømmes et ekstrafradrag for investeringene i særskattegrunnlaget på 7,5 pst i 4 år, til sammen 30 pst. regnet nominelt. Forutsetningen for å få fradrag for avskrivninger og friinntekt etter petroleumsskatteloven, er at selskapet som eier driftsmidlet driver petroleumsvirksomhet. Videre må produksjonsinnretningen mv. benyttes i slik virksomhet.
Formålet med den særlig høye skattleggingen av petroleumsvirksomheten er ikke å støtte vindkraftproduksjon til havs, men å trekke inn grunnrente til fellesskapet.
Havvindmøller generelt faller ikke innenfor særreglene i petroleumsskatten. Forutsetningen for at et kraftverk skal omfattes av dette regelverket, er at det regnes som en (del av)produksjonsinnretning i petroleumsvirksomheten, jf. over.
Oljeskattekontoret har i en tolkningsuttalelse fra 2012 kommet til at et vindkraftanlegg til havs under nærmere forutsetninger vil kunne anses for å inngå i særskattepliktig virksomhet, slik at investeringene undergis reglene om avskrivninger og friinntekt i petroleumsskatteloven, jf. over. I tolkningsuttalelsen tar ligningskontoret forbehold om at det er Oljeskattenemnda som endelig avgjør den skattemessige behandlingen ved ligningen av petroleumsselskapet for det enkelte inntektsår.
I et brev av 12. desember 2012 til Finansdepartementet har Oljeskattekontoret bedt om Finansdepartementets syn på spørsmålet. Kontoret viser blant annet til at tolkningen av petroleumsskatteloven på dette området er usikker, samt at kontorets uttalelser tillegges større vekt i media mv. enn det er grunnlag for. Departementet har ennå ikke besvart henvendelsen fra Oljeskattekontoret.