Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1180 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Fylkesvei 17 gjennom Meløy kommune i Nordland er over lengere perioder stengt pga. ras eller fare for ras, uten at noe blir gjort. Mens små biler kan kjøre en omvei og ta ferje, er større biler med bl.a. annet fersk laks forhindret i å passere. Fylkeskommunen som veieier ser ut til å være handlingslammet.
Aksepterer statsråden at en slik viktig vei kan være stengt i over en uke av gangen?

Begrunnelse

Fylkesvei 17 gjennom Meløy kommune har gang på gang, og over uker vært stengt på grunn av ras og rasfare. Dette har gått ut over innbyggere, næringsliv og pasienter som fraktes mellom Bodø og Nordtun rehabeliteringsklinikk. Det rasutsatte området i Kilvik er et kort område hvor det er etablert rassikring. Problemet er at rassikringen, som er to korte rasoverbygg, er for korte. Dette problemet har vært helt siden overbyggene ble bygd i 1986, men det er fremdeles ikke gjort noe.
Det går både interntrafikk i mellom Halsa området og inn til industriområdet i Glomfjorden, pasienttransport fra Bodø til Nordtun rehabeliteringsklinikk og tungtransport langs kystriksveien og inn til E6 forbi dette området. Eieren av Pasienttransport sier at flere ganger har pasienter bedt om å få ta ferga på grunn av at de frykter områdene i Kilvik. De er urolige, og jeg skjønner dem godt. Jeg er heller ikke høy i hatten når jeg passerer i dette området om dagen, sier eieren. Han mener at denne frykten kan fjernes ganske enkelt, ved å utvide rasoverbyggene på fylkesveien. Det bør være en enkel sak å utvide og bygge sammen de to overbyggene. Det er snakk om et lite prosjekt, som vil ha stor betydning for folket i Meløy, og ikke minst næringslivet, sier eieren.
Kommunen har også engasjert seg sterkt i saken, og krevd at fylkeskommunen griper inn uten at noe har skjedd.
Når veien er stengt kan personbiler kjøre en omvei og ta en ferje, mens større kjøretøy ikke kommer seg videre. Det sier seg selv at når veien er stengt en uke av gangen fører dette til store kostnader for brukerne, og rammer næringslivet i området hardt. Flere næringsdrivende som er avhengig av transport med større biler er oppgitt over at ingenting ser ut til å skje, og krever handling.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ved gjennomføring av forvaltningsreformen fra 2010 ble daværende rv 17 omklassifisert til fylkesveg. Det er derfor Nordland fylkeskommune som har ansvar for denne vegstrekningen.
Gjennomføringen av forvaltningsreformen i 2010 hvor fylkeskommunene overtok de fleste riksveger som ikke var stamveger, er fulgt opp fra statens side med vesentlig økte bevilgninger til fylkeskommunene. Rammetilskuddet til fylkeskommunene ble økt med 1 mrd. kr utover rammeoverføringen fra Samferdselsdepartementets budsjett. I tillegg kommer midlene som regjeringen har satt av til rassikring på fylkesvegnettet, om lag 500 mill. kr årlig etter 2010. I Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det også opprettet en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene. Det ble lagt til grunn en årlig låneramme på 2 mrd. kr, og med kompensasjon til fylkene for den tilhørende rentebelastningen.
I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 økes bevilgningene til fylkeskommunene ytterligere. Det er regjeringens vurdering at fylkeskommunene ikke vil være i stand til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet uten ekstraordinær statlig finansiering. På denne bakgrunnen vil regjeringen styrke rammetilskuddet slik at fylkene kan fornye og ruste opp fylkesvegnettet. Rammen settes til 10 mrd. kr i perioden, og vil være del av det fylkeskommunale rammetilskuddet på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I tillegg legges det opp til en årlig tilskuddsramme til rassikring på fylkesvegnettet, og nær 2,3 mrd. kr til rentekompensasjonsordningen.