Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 29.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Legemiddelforskriften § 14-14 hindrer forhåndsgodkjent refusjon av legemidler mot rus- og nikotinavhengighet.
Hva mener statsråden i dag er den helse- og legemiddelpolitiske begrunnelsen for og verdien av § 14-14, og kan denne bestemmelsen etter hans vurdering hindre at effektiv og verdifull behandling blir tilgjengelig for pasienter?

Begrunnelse

Legemiddelforskriftens § 14-14 slår fast at et legemiddel ikke skal innvilges forhåndsgodkjent refusjon dersom det hovedsakelig skal benyttes i behandlingen av bl.a. rus- og nikotinavhengighet.
Paragrafen åpner riktignok for at departementet kan sørge for at denne type legemiddel blir tilgjengelig gjennom å vurdere behovet for utredning av en særskilt refusjonsordning. Dette har imidlertid ikke sett ut til å affisere praksis, med unntak for LAR-behandling.
Samtidig ser vi, parallelt med en mer medikalisert forståelse av avhengighet, at det er kommet flere legemidler på markedet som bistår personer som ønsker å bli kvitt eller håndtere avhengighet av rusmidler og nikotin.
De nasjonale retningslinjene for kols-behandling fremhever viktigheten av røykeslutt for denne pasientgruppen. Bare halvparten av kols-pasienter slutter å røyke. Landsforeningen for hjerte- og lungesykes (LHL)har også ønsket at et forslag om endringer i denne paragrafen skal sendes på høring.
Helsedirektoratet har flere ganger foreslått, allerede i september 2009, at det bør gjøres endringer i denne paragrafen, nettopp for at det skal kunne søkes om forhåndsgodkjent refusjon for legemidler som bidrar til røykeslutt.
Mange har over lengre tid pekt på viktighetene av å endre denne paragrafen slik at legemidler som bidrar til røykeslutt kan refunderes, blant disse er Nasjonalt kolsråd, Samhandlingsreformens kols-forløpsgruppe, Nasjonalt råd for Tobakksforebygging, Kreftforeningen, LHL og Helsedirektoratet.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering behandlet på sitt møte 17. september 2012 spørsmål om refusjon til røykesluttmidler. Rådet anbefalte også en endring i regelverket.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Legemiddelforskriften § 14-14 slår fast at et legemiddel ikke skal innvilges forhåndsgodkjent refusjon dersom det hovedsakelig skal benyttes til behandling av bl.a. rus- og nikotinavhengighet. Bestemmelsen kom inn i forskriften i 2003 og var begrunnet med at sykdomsbegrepet i refusjonssammenheng ikke omfattet disse tilstandene. Når det gjelder legemidler til behandling av narkotikaavhengighet (LAR), har sykehusene finansieringsansvaret.
I regjeringens nasjonale strategi i arbeidet mot tobakksskader 2013-2016 er det uttalt at det er holdepunkter for at legemidler til hjelp ved tobakksavvenning bør brukes mer aktivt. Dette er, som representanten Høie også skriver, blant annet i tråd med anbefalinger fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering.
Jeg vil også presisere at utfordringene på tobakksområdet, så vel som på andre avhengighetsområder, ikke løses ved mer bruk av legemidler alene, men at legemidler kan være et element i en helhetlig plan for avvenning.
I tråd med tobakksstrategien skal Helsedirektoratets plan for et systematisk og kunnskapsbasert tilbud om hjelp til røyke- og snusavvenning følges opp. Som en del av dette arbeidet vil jeg vurdere om det bør gjennomføres tiltak for å sikre en bedre bruk av legemidler til behandling av nikotinavhengighet, inkludert om det bør innføres en refusjonsordning for legemidler til røykeavvenning. I denne sammenheng vil jeg også vurdere om legemiddelforskriften § 14-14 bør endres når det gjelder legemidler til behandling av rus- og nikotinavhengighet.