Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 25.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Tillitsvalgte ved Bodø fengsel er bekymret for ansattes sikkerhet, etter at flere stillinger nå kuttes. Fengselskøen øker, sammen med antall voldelige fanger. Frigangshjemmet nedlegges, noe som betyr at eksisterende tilbud som kan bidra til å få kriminelle "tilbake til samfunnet," forsvinner. Stillingskutt kommer som følge av en ny økonomisk fordelingsnøkkel, som rammer region nord.
Er statsråden enig i beskrivelsen som tillitsvalgte ved Bodø fengsel gir, og hva vil hun gjøre for å forbedre forholdene?

Begrunnelse

Undertegnede viser til behovet for at kapasitetsplan for kriminalomsorgen blir underlagt behandling i Stortinget. Undertegnedes parti har gjentatte ganger foreslått dette, men dessverre har dette blitt nedstemt. Dette er en viktig grunn til at dimensjoneringen av kriminalomsorgen preges av ad hoc løsninger og at også varetektssituasjonen i store deler av landet er så vidt krevende som den er.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er opptatt av at sikkerhet i fengslene gis høy prioritet. De ansatte i fengslene skal føle seg trygge på jobb. Sikkerhet prioriteres av kriminalomsorgen. Ett av de tiltakene som gjennomføres for å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen, er risikovurderinger av turnusene.
Regjeringen har styrket kriminalomsorgens driftsbudsjett med 14 mill. kroner i 2013 for å sikre fleksibilitet og samtidig opprettholde et høyt aktivitetsnivå som ivaretar tilsatte og domfelte/varetektsinnsatte. Jeg er kjent med den økonomiske situasjonen i Kriminalomsorgen region nord, og at den er utfordrende. Situasjonen er utfordrende fordi regionen siden 2010 har hatt et merforbruk, noe som innebærer et behov for innsparingstiltak på kort sikt for å nedbetale merforbruket. I tillegg er det nødvendig med langsiktige tiltak for å unngå nye merforbruk. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) er i tett dialog med Region nord om situasjonen og om ulike tiltak. Denne dialogen er ikke avsluttet og ingenting er besluttet ennå. Jeg har fått forsikringer om at ingen vil bli sagt opp som følge av omleggingen i regionen.
Et av innsparingstiltakene som vurderes ved Bodø fengsel er å legge ned frigangsavdelingen med 6 plasser og bygge den om til administrasjon. I 2013 utvides straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Nordland med 16 nye plasser og det er bevilget 6 mill. kroner til dette formålet.. De seks frigangsplassene planlegges erstattet med lukkede fengselsplasser inne i fengslet. Disse tiltakene vil samlet sett kunne innebære et forbedret soningstilbud i Nordland og Salten området.
Når det gjelder soningskøen er køen for ubetinget fengselsstraff kraftig redusert siden denne regjeringen tiltrådte. Fengselskøen har de de siste to-tre årene ligget på et stabilt, lavt nivå. I dag er soningskøen for ubetinget fengselsstraff på 820 dommer.