Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På hvilke måter forsikrer statsråden seg at Bærum sykehus får tilstrekkelige midler til nødvendig vedlikehold og drift, og er statsråden enig i at det bør være stedlig ledelse ved hver avdeling på sykehuset?

Begrunnelse

I et svar til spørsmålsstiller høsten 2011 skriver daværende helseminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen:

«Jeg kan forsikre representanten om at vi fortsatt har behov for et sterkt Bærum sykehus.»

Dok. nr. 15:1968 (2010-2011).

Samtidig har Vestre Viken HF, stor frihet til å finne gode løsninger lokalt. Bærum sykehus skal være et lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Flere ved Bærum sykehus er nå bekymret for utviklingen ved sykehuset, blant annet fordi stillinger kuttes, det er mye gammelt utstyr, avdelinger svekkes og legges ned og flere funksjoner overføres til Drammen sykehus. Bærum sykehus sliter også med et betydelig etterslep på vedlikehold av bygningsmassen. Det mangler også stedlig ledelse på flere avdelinger blant annet avdeling for Medisinsk diagnostikk og avdeling for Intern Service. Stedlig ledelse har stor betydning for miljøet og motivasjonen og mangel på stedlig ledelse i flere avdelinger medfører at sykehusdirektøren ikke har full råderett over ressursene i sykehuset. Det skaper vanskeligheter i administrasjonen av sykehuset.
Bærum sykehus har i dag et vedlikeholdsbudsjett på kr. 800 000, mens dagens behov for vedlikehold er beregnet av Multikonsult til kr. 300 millioner. I følge prognosene risikerer Bærum sykehus å måtte legge ned dersom ikke vedlikeholdet gjennomføres.
Summen av alt dette gjør Bærum sykehus til en mindre attraktiv arbeidsplass. I styringsdokumentet for Vestre Viken tillater man at klinikker som kommer ut med et positivt resultat kan beholde dette til investeringer i utstyr og kompetansehevning, men forutsetningen er at hele Vestre Viken går med overskudd. Det er lite trolig at helseforetaket vil gå med overskudd i overskuelig fremtid blant annet på grunn av bygging av nytt Drammen sykehus.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Stortinget avgjør bevilgningene til sykehusformål. Stortinget har besluttet at bevilgningene gis til de fire helseregionene som igjen har sørge-for-ansvaret for innbyggerne i sin region. Tidligere var det ikke bevilget aktivitetsvekst og det var store underskudd. Nåværende Stortingsflertall har imidlertid valgt å øke bevilgningene med i alt 12 mrd. siden 2005. Som helseminister utøver jeg min styring av helseforetakene gjennom oppdragsdokument og foretaksmøter. Styrene for de regionale helseforetakene er ansvarlige for å sikre at befolkningen har tilgang til gode spesialisthelsetjenester innenfor de krav og rammer som er satt. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de regionale helseforetakene gjennom året med faste oppfølgingsmøter, månedlige rapporteringer og årlig melding. Helseforetaksmodellen gir foretakene stor grad av selvstendighet til å avgjøre hvordan målene for virksomhetene skal nås lokalt.
Jeg er opptatt av at Bærum sykehus fortsatt skal være et trygt og godt sykehus. Bærum sykehus er en del av Vestre Viken HF, og det er Vestre Viken HF som er ansvarlig for å fordele budsjettet internt i foretaket. Helse- og omsorgsdepartementet mottar månedlige rapporteringer fra de regionale helseforetakene på indikatorer på kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi. Denne rapporteringen er begrenset til helseforetaksnivå. Jeg er godt kjent med at det er utfordringer i Vestre Viken HF knyttet til å komme i økonomisk balanse. Samtidig er jeg kjent med at Helse Sør-øst RHF har satt av ekstra midler til vedlikehold i Vestre Viken i 2013, utover det ordinær fordeling av inntektene skulle tilsi.
Helseforetakene har organisert seg på ulike måter, og det kan være situasjoner der det ikke er hensiktsmessig med stedlig ledelse på hver enkelt geografisk enhet. Dette mener jeg ledelsen ved det enkelte helseforetak er best egnet til å vurdere. Det avgjørende er at virksomheten velger en organisering som medfører klare ansvarslinjer både faglig og ledelsesmessig.
Siste rapportering fra Helse Sør-øst RHF tilsier at Vestre Viken HF vil levere et positivt resultat i mars. Dette er bra, men det gjenstår fortsatt betydelige utfordringer. Helse- og omsorgsdepartementer følger situasjonen løpende, og jeg vil kalle inn Helse Sør-øst RHF sammen med Vestre Viken HF til et eget oppfølgingsmøte i nær framtid.