Skriftlig spørsmål fra Olov Grøtting (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Olov Grøtting (Sp)

Spørsmål

Olov Grøtting (Sp): E6-strekningen Kolomoen - Brumunddal ligger inne i Nasjonal Transportplan 2014-2023 i siste del av perioden.
Kan statsråden gi en vurdering av når det er mulig å komme i gang med dette prosjektet?

Begrunnelse

Nasjonal Transportplan 2014-2023 som nylig ble lagt fram betyr et stort løft for samferdselsutbygging over hele Norge. Den har stor betydning for Hedmark og Oppland, ved at transportkorridoren nordover fra Oslo blir prioritert i NTP-perioden. Dette gjelder både Intercity-utbygging med dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, og E6-utbygging med 4-feltsvei som er prioritert opp til Brumunddal.
Disse tiltakene vil korte ned reisetida fra våre fylker og blir svært viktig for næringslivet i hele Mjøs regionen. Den vil utvide bo- og arbeidsregionen rundt det sentrale Østlandsområdet på en slik måte at Mjøs regionen virkelig vil kunne ta del i den bebudede folketallsveksten som vil komme i åra framover.
E6-strekningen Kolomoen - Brumunddal ligger inne i NTP i siste del av perioden, nærmere bestemt i perioden 2018-2023. Her ligger reguleringsplaner ferdig, og det er gjort en stor jobb med planlegging for denne strekningen. Nå er enkelte bekymret for at utbygging først kommer i gang helt mot slutten av NTP-perioden. I Hedmark ønsker vi naturlig nok at prosjektet settes i gang så fort som mulig.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det foreligger reguleringsplaner for deler av strekningen Kolomoen-Brumunddal, men for strekningen gjennom Åkersvika naturreservat ved Hamar har ikke reguleringsplanarbeidet startet opp enda. Det vil derfor ta tid før prosjektet Kolomoen – Brumunddal planmessig er klart til oppstart. Det er følgelig også knyttet usikkerhet til kostnadene. I NTP 2014-2023 har regjeringen derfor ikke prioritert statlige midler til prosjektet tidlig i planperioden. Byggetiden er anslått til 3-4 år. Det legges opp til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Dette øker fleksibiliteten i finansieringen, og kan også gi mulighet for å framskynde gjennomføringen ved bruk av forskuttering når tilstrekkelige avklaringer foreligger.