Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1233 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 25.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Har regjeringen vurdert å utelukke investeringsuniversselskaper fra Statens pensjonsfond utland som produserer oljesand og/eller oljesandbaserte produkter, eller eventuelt å sette slike selskaper til observasjon i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond utland § 2, tredje ledd litra c) og § 3?

Begrunnelse

Oljesand, også kalt tjæresand, er en blanding av sand eller leire, vann, og spesielt tung råolje. I motsetning til vanlig råolje, som blir hentet opp fra grunnen ved å bore brønner ned i sedimenter der lett eller mellomtung olje er flytende under naturlig reservoartrykk, må oljesand hentes ut i ødeleggende dagbrudd eller ved hjelp av damp eller kjemiske løsningsmidler som kan gjøre oljen flytende. Disse prosessene bruker mye vann og krever enorme energimengder. Utvinning av oljesand har betydelig større utslipp av CO2 enn utvinning av vanlig olje.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet beslutter utelukkelse eller observasjon av selskaper på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet. Framtidig risiko for bidrag til eller ansvar for alvorlig miljøskade kan gi grunnlag for utelukkelse eller observasjon.
Departementet har ikke fattet beslutning om utelukkelse eller observasjon av et selskap på grunn av oljeproduksjon fra oljesand. Etikkrådet har i flere år hatt søkelys på oljeproduksjon med store lokale forurensningsproblemer. Fra 2011 har rådet sett spesielt på oljeproduksjon fra oljesand. I sin årsmelding for 2012 gjør Etikkrådet rede for sitt pågående arbeid med oljeproduksjon og forurensning. Rådet skriver blant annet at

“[…]Videre gjennomførte Etikkrådet i 2012 innledende vurderinger av de over 30 selskapene i SPU som er involvert i oljeproduksjon fra oljesand. Gjennom en stegvis prosess med vurdering av et bredt spekter av problemstillinger på miljøområdet (knyttet blant annet til arealbeslag, forurensning av luft, jordsmonn og vann) har rådet prioritert en liten gruppe operasjoner for videre utredning i denne omgang.”