Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1246 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 07.05.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å ivareta klageadgangen for kommuner som får avslag i forbindelse med ønske om bruk av ideelle familiesentra?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller viser til Dokument nr. 15:1200 (2012-2013), og statsrådens svar på dette. Her viser statsråden til Bufetats overordnede rolle i barnevernet, og nevner også de særskilte konkurransene for ideelle organisasjoner som organiseres ifm. kjøp av barneverninstitusjonsplasser. Statsråden unnlater imidlertid å svare på det konkrete spørsmålet, nemlig hva som gjøres for å ivareta klageadgangen som kommunene p.t. ikke har ifm. avslag ved ønske om bruk av ideelle familiesentra.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Å gi riktig hjelp så tidlig som mulig i et barns liv er av helt avgjørende betydning for barnets utvikling. Sentre for foreldre og barn er et tilbud som kan bidra med slik viktig hjelp i barnets tidligste fase. Jeg er opptatt av å se nærmere på hvordan tilbudet til utsatte sped- og småbarnsfamilier kan utvikles videre. Et godt grunnlag for barnets videre utvikling legges også i svangerskapet. I Prop. 106 L (2012-2013), som nå ligger til behandling i Stortinget, fremgår at departementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, vil utrede hvordan vernet av barn som ikke er født, kan styrkes.
Senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven § 4-4 annet ledd. Sentrene benyttes som hjelpetiltak for vanskeligstilte familier med tanke på styrking av foreldrefunksjonen, men benyttes også i forbindelse med kartlegging og utredning av foreldrenes omsorgsevne og videre hjelpebehov. Som nevnt i mitt brev 26. april, har ikke statlig barnevern plikt til å tilby plass i et senter for foreldre og barn. Statlig barnevern har ansvar for å fordele eksisterende plasser, se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 69 (2008-2009). I samme proposisjon fremgår at Bufetat ikke har plikt til å utvide det eksisterende tilbudet av slike sentre.
I rundskriv Q- 06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet, forutsettes at statlig regional barnevernmyndighet må foreta en konkret vurdering av nødvendigheten av at utredningen foretas i institusjon (senter for foreldre og barn) i hvert enkelt tilfelle. Det tilligger således Bufetats ansvar å sørge for en faglig riktig tildeling av eksisterende plasser. Når staten tilbyr opphold i et senter for foreldre og barn, vil statens betalingsansvar etter barnevernloven § 9-4 tre inn.
Barneverntjenestens faglige vurdering av familiens behov for plass i et senter for foreldre og barn vil ligge til grunn for Bufetats behandling av søknad om en eksisterende plass. For å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, er det derfor viktig at statlig og kommunalt barnevern har en god faglig dialog når slike plasser etterspørres. Etter min vurdering er det å legge til rette for et godt faglig samarbeid det viktigste tiltaket for å sikre at eksisterende plasser tildeles familier som har behov for opphold i et senter for foreldre og barn.
I enkelte tilfeller vil imidlertid statlig og kommunalt barnevern ha ulike faglige vurderinger om behovet for plass. Som nevnt er Bufetat ikke forpliktet til å tilby og betale for en eksisterende plass dersom etaten faglig sett ikke stiller seg bak behovet for slikt tiltak. Kommunene kan imidlertid velge å tilby plass i et senter for foreldre og barn. I det tilfellet må kommunen også stå for økonomisk dekning av oppholdet.
Etter min vurdering er en klageadgang lite egnet på dette området. Bufetats ansvar for tiltaksapparatet forutsetter, innenfor rammen av barnevernlovens ansvarsfordeling, styringsadgang i forhold til bruk av eksisterende plasser i sentre for foreldre og barn dersom staten skal finansiere oppholdet. Jeg er opptatt av å legge til rette for at statlig og kommunalt barnevern skal ha en faglig samhandling til beste for barna og familiene. I Prop. 106 L (2012-2013) foreslås ulike tiltak for bedret samhandling blant annet gjennom å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom stat og kommune og gjennom å etablere et fagråd som skal bidra til å gjøre det statlige tiltaksapparatet mest mulig relevant og tilpasset etterspørselen. I proposisjonen foreslår departementet også å vurdere hvordan tilbudet til utsatte sped- og småbarnsfamilier kan styrkes.