Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1267 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjering lovet nylig en satsing på treforedlingsindustrien med 750 millioner kroner. 500 mill. kr. av disse er ekstra egenkapital til Investinor, penger som bevilges utenfor handlingsregelen, og hvor selskapet i sin kvartalsrapport 4/12 gjør kjent at de har ca. 2,6 mrd. kr ubrukt, tilsvarende 70 % av sin tildelte forvaltningskapital.
Hvorfor må Investinor tildeles mer kapital, og når staten her tilfører norsk økonomi mer penger utenfor handlingsregelen vil man måtte gjøre tilsvarende kutt innenfor statsbudsjettet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Prop. 149 S (2012-2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 foreslår Regjeringen en tilførsel på 500 mill. kroner i innskuddskapital til Investinor AS, øremerket skog- og trenæringene. Formålet er å øke Investinors mulighet til å bidra til framvekst av internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter innen skogsektoren, primært nyetableringer.
Det legges opp til at overføring av midlene skal skje gradvis, etter hvert som Investinor har behov for dem til investeringer og i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Dette er i tråd med vanlig bransjepraksis. Regjeringen legger derfor opp til å plassere midlene på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank som forvaltes av NHD. Dette innebærer at overføringer til Investinor AS også kan finne sted etter 2013.
Investinors normale avkastningskrav skal gjelde. Det er satt et avkastningsmål for selskapet som er på linje med det som er vanlig i bransjen. Investinor skal gi en markedsmessig avkastning basert på den risikoen selskapet kan ta. Investinor skal prioritere lønnsomme investeringer. Investinor investerer på kommersielt grunnlag, og på samme vilkår som private investorer. Investinors eierandel i porteføljebedriftene kan maksimalt utgjøre 49 pst.
Kapitalinnskuddet er en formuesplassering for staten der det stilles krav til markedsmessig avkastning. Derfor foreslås kapitalen bevilget på 90-post på NHDs budsjett, på kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Kapitalinnskuddet aktiveres i statens kapitalregnskap som en eiendel.
Kapitaltransaksjoner inngår i statens finansieringsbehov og har således en motpost i et tilsvarende låneopptak på statens hånd. Samlet sett tilfører dermed ikke staten mer penger som følge av en kapitaltransaksjon.