Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1268 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Begrunnelse

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.
For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er kjent med at det samme spørsmålet et stilt til arbeidsministeren, helse- og omsorgsministeren, forsvarsministeren og fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren.
Jeg viser til arbeidsministerens svar på spørsmål nr. 1273 hvor hun redegjør for Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og sosial dumping som ble lagt fram 7. mai 2013, og for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
I tillegg har jeg følgende kommentarer:
Bakgrunnen for spørsmålet er at det ble avdekket sosial dumping ved byggingen av nytt terminalbygg på Oslo lufthavn, Gardermoen. Oslo Lufthavn har i denne saken gjennomført tiltak for å forhindre sosial dumping. Det var i kontrakten tatt inn en bestemmelse om at entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av det til enhver tid gjeldende tariffnemndsvedtak om allmenngjøring av tariffavtaler. Etterleves ikke denne forpliktelsen, kan byggherren holde tilbake deler av kontraktssummen. Videre leide byggherren inn en koordinator fra LO som bl.a. skal kontrollere og følge opp engasjerte entreprenører med hensyn til lønn, arbeidsmiljø og arbeidstid. Det var LO-koordinatoren som i begynnelsen av mars 2013 tipset byggherren om mulig sosial dumping. Revisjon ble gjennomført. Revisjonsrapport ble overlevert Arbeidstilsynet som også har gjennomført tilsyn. De fleste forhold er nå rettet opp, men Arbeidstilsynet arbeider fortsatt med enkelte forhold.
Av Samferdselsdepartementets underliggende etater er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som er de største kjøperne av tjenester og bygg- og anleggsarbeider. De har opplyst at de i sine kontrakter setter krav om lønns- og arbeidsvilkår hos hovedleverandør og underleverandører og at de har rutiner for å følge opp kravene. Inntil ganske nylig hadde ikke Statens vegvesens kontroller avdekket brudd på bestemmelsene. Det er nå avdekket saker hvor det har forekommet brudd på bestemmelsene, bl.a. på tre kontrakter på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Statens vegvesen har derfor skjerpet sine bestemmelser. De nye bestemmelsene som vil bli tatt i bruk om kort tid, er utformet i samråd med Jernbaneverket.
Som det går fram av arbeidsministerens svar på spørsmål nr. 1273 har Arbeidsdepartementet gitt Direktoratet for forvaltning og IKT i oppgave å utarbeide et opplegg for innhenting og formidling av kunnskap om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Samferdselsdepratementet vil for egen del sørge for at Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping med underliggende etater og selskaper.