Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1279 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Begrunnelse

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.
For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. mai d.å. med spørsmål til skriftlig bevarelse fra stortingsrepresentant Karin Andersen om ovennevnte. Jeg er kjent med at representanten Snorre Serigstad Valen har stilt et liknende spørsmål om sosial dumping til arbeidsministeren.
Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene forholder seg på generelt grunnlag til det ordinære anskaffelsesregelverket for offentlige anskaffelser, det vil si lov om offentlige anskaffelser og forskrifter som er gitt med hjemmel i denne, deriblant forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I denne forbindelse viser jeg til svaret fra arbeidsministeren til representanten Valen.
I tillegg til ovennevnte er forsvarssektoren underlagt en egen intern instruks, Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF), som i nærmere detalj regulerer virksomhet knyttet til sektorens anskaffelser. ARFs primære virkeområde er anskaffelser til forsvarssektoren som er unntatt fra det ordinære anskaffelsesregelverket i kraft av EØS-avtalen artikkel 123, men gjelder like fullt utfyllende for anskaffelser som er underlagt det ordinære regelverket for offentlige anskaffelser.
Som et ledd i arbeidet mot blant annet sosial dumping ble ARF revidert i februar 2010 da det ble innført en egen bestemmelse om etisk handel i forsvarssektoren (punkt 1.9.3 i ARF), som trådte i kraft 1. mai samme år. Bestemmelsen oppstiller et krav om at det i enhver anskaffelse til forsvarssektoren som er over EØS-avtalens terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter, skal fremgå av kontraktsvilkårene at leverandøren og underleverandører skal opptre i samsvar med en rekke grunnleggende krav. Disse kravene er blant annet knyttet til etterlevelse av nasjonal lovgivning for arbeidsrett og arbeidslovgivning, forbud mot barne- (og tvangs)arbeid i tråd med FNs barnekonvensjon og ILO-konvensjonene, organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger mv.
Ved eventuell avdekking av grove brudd på disse grunnleggende kontraktsvilkårene, dvs. vesentlig mislighold av kontrakten, gir ARF oppdragsgiver mulighet til å heve kontrakten med leverandøren, herunder også i tilfeller hvor misligholdet har sitt utspring i en underleverandørs forhold.