Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1282 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 07.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I finansministerens svar på FrPs budsjettspørsmål 31 (2012-13) skrev han at "Departementet kjenner ikke til ny empiri som tilsier at avskrivningssatsene for gruppe c, d og e bør økes." Søndag varslet regjeringen økning i avskrivningssatsen for gruppe d.
Hvilken ny empiri er det regjeringen legger til grunn for endringen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Departementet har ikke ny empiri når det gjelder avskrivningssatsene. Generelt bør en være varsom med å bruke avskrivningsregler som virkemiddel for å stimulere til visse typer investeringer. Det skyldes at det kan oppstå skjevheter i kapitaloppbyggingen over tid som reduserer den samlede kapitalavkastningen for samfunnet. Etter en samlet vurdering vil Regjeringen likevel i budsjettet for 2014 foreslå å innføre startavskrivninger for å stimulere til investeringer i fastlandsindustrien. Dette er ett av en hel pakke tiltak Regjeringen har lagt fram for å dempe todelingen og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Det vises samtidig til Scheel-utvalget som skal utrede skattesystemet for selskaper mv. Gjennomgangen vil også omfatte en vurdering av avskrivningssystemet som en del av en helhetlig omlegging for å forbedre selskapsbeskatningen. Et premiss i mandatet er at skattesystemet skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk og best mulig investeringsvalg i bedriftene.