Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1283 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 07.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Enkelte enker og enkemenn velger selv å sitte i uskiftet bo etter ektefelles død uten at de har kompetanse eller innsikt i den avdøde ektefellens økonomiske situasjon. Dette er svært risikabelt, fordi det kan vise seg at den avdøde ektefellen har større gjeld enn formue, for eksempel gjeld til staten i form av ubetalt skatt.
Hvilke retningslinjer har Skatteetaten for å håndtere slike situasjoner?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Reglene om valg av skifteform og uskifte følger av arve- og skiftelovgivningen som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet. Spørsmål om i hvilken grad myndighetene legger til rette for at gjenlevende ektefelle får informasjon om konsekvensene av å velge uskifte, må derfor rettes til justisministeren. Nedenfor vil jeg redegjøre for hvilke regler og retningslinjer som gjelder for Skatteetaten når den er kreditor til en skyldner som sitter i uskiftet bo.
Den klare hovedregelen er at alle skattekrav skal betales, herunder også krav en gjenlevende ektefelle overtar som følge av at han eller hun velger uskifte. Skatteetaten kan likevel i visse tilfeller lempe et skattekrav, dvs. innvilge betalingsutsettelse eller ettergivelse, dersom det vil være uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen, jf. skattebetalingsloven § 15-1. Dødsfall er særskilt nevnt i loven som én av grunnene som kan begrunne lemping. Betalingsnedsettelse kan gis når dødsfallet har ført til at ektefellen er midlertidig ute av stand til å innfri kravet. For at Skatteetaten skal kunne ettergi kravet, må ektefellen være varig ute av stand til å betale gjelden. På generelt grunnlag kan jeg si at vilkårene for lemping praktiseres strengt, og det er derfor bare i unntakstilfeller at betalingsutsettelse eller ettergivelse innvilges. Den strenge praksisen må blant annet sees i lys av at det er viktig for skattesystemets legitimitet at hovedregelen om at alle skattekrav skal betales, gjelder for alle.
Jeg nevner til slutt at det i ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav k er en regel som gir gjenlevende ektefelle rett til innsyn i avdødes ligningsopplysninger før valg av skifteform. Ektefellen har dermed mulighet til å skaffe seg oversikt over hvilken gjeld avdøde eventuelt har til Skatteetaten i form av ubetalt skatt mv., før han eller hun bestemmer seg for å sitte i uskifte.