Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1302 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 21.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har bestemt at NVE skal overta all ansvar for fjellskredovervåkning i landet, også overvåkningen av Nordnesfjellet i Kåfjord. Overtakelsen av dette ansvaret lar vente på seg, noe som fremdeles medfører økonomiske belastninger for de 3 kommunene som i dag finansierer overvåkningen av Nordnesfjellet.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i denne saken?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I januar 2012 informerte jeg eierne av Åknes Tafjord Beredskap (ÅTB) og Nordnorsk Fjellovervåking (NNFO) om at staten ønsker å overta virksomheten knyttet til overvåking av skredfarlige fjellpartier. Premissene for en overtakelse var at staten skulle overta ansvaret for investeringer i og drift av overvåking av store fjellskred, og at kommunene skulle ha ansvar for lokal befolkningsvarsling. I tillegg skulle overtakelsen dekkes innenfor en videreføring av gjeldende bevilgninger.
Norges vassdrags- og energidirektorat fikk mandat til å føre forhandlingene på vegne av staten. Jeg er kjent med at det er utformet utkast til avtaler som klargjør nærmere hva som overføres til staten og premissene for dette. Stranda og Rauma kommune har imidlertid framsatt krav om kompensasjon for historisk pådratte investeringskostnader som vilkår for overdragelse. Forhandlingene har dermed ikke ført fram slik at en overdragelse kan finne sted, og dagens organisering med tildeling av tilskudd fra NVE er på denne bakgrunn videreført i 2013. Jeg er kjent med at NVE har bevilget 8 mill. kroner til drift og 11.1 mill. kroner til investeringer ved Nordnesfjellet i 2013. Det vil si at staten fortsatt finansierer en stor del av kostnadene for fjellskredovervåking.
Et sentralt motiv for at staten skulle overta overvåking av skredfarlige fjellpartier og etablere et nasjonalt senter på Stranda, var å sørge for at kompetansen og erfaringene som er bygd opp ved ÅTB kan benyttes ved skredfarlige objekter i hele landet. Dette er et senter som staten har investert betydelige midler i, og jeg mener at det ikke er behov for dublering av slik kompetanse. Ettersom vi ikke er kommet til enighet med eierne bak ÅTB, vil det heller ikke bli noe statlig overtakelse av virksomhet for fjellskredovervåking. Jeg mener det ikke er grunnlag for å overta kun deler av virksomheten.