Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1317 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 15.05.2013
Besvart: 27.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2012 ble det opprettet og oppkapitalisert 2 nye såkornfond.
Kan statsråden redegjøre for status for disse såkornfondene med hensyn til blant annet antall og omfang av prosjekt, brukt og tilgjengelig kapital samt eventuelle tap?

Begrunnelse

I Meld St 22 (2011-2012) Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF (Innovasjonsmeldingen) ble det signalisert at regjeringen ville foreslå å opprette inntil seks nye såkornfond.
I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2012, Prop 111 S (2011-2012) ble det bevilget 425 mill kroner til egenkapital for to nye såkornfond.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: For å besvare spørsmålet vil jeg starte med å orientere litt nærmere om ordningen. Såkornfondene er et samarbeidsprosjekt mellom staten og private investorer for å sikre kapital og kompetanse til unge innovative vekstbedrifter med internasjonalt potensial. Målet er å skape avkastning, vekst og arbeidsplasser. Statens kapitaldeltakelse skal maksimalt utgjøre 50 pst. av fondenes innskuddskapital.
I revidert nasjonalbudsjett 2012 ble det bevilget totalt 500 mill. kroner til statens kapitalinnskudd i to fond, fordelt på 425 mill. kroner i egenkapital og 75 mill. kroner i risikoavlastning til private investorer. Staten har valgt å gå inn med risikoavlastning (som er en støtte til investorene) for at de skal ta den risikoen det innebærer å investere i unge innovative bedrifter. Statens eierandel i fondene vil med dette bli redusert til 42,5 pst., gitt 50 pst. statlig kapitaldeltakelse. I tillegg er det bevilget et tapsfond på 148,8 mill. kroner til eventuelle tap på statens egenkapital i de to første fondene. Utover dette er ordningen markedsmessig og de bedrifter det investeres i mottar ingen direkte støtte. Tapsfondet er bevilget med bakgrunn i erfaringene fra tidligere såkornfond. Innovasjon Norge forvalter statens engasjement i ordningen.
Modellen som er valgt innebærer at opprettelse av fondene vil ta noe tid. De viktigste elementene i opprettelsen er utforming av en rammeavtale i samarbeid med potensielle forvaltere og investorer, godkjennelse av ordningen som lovlig statsstøtte fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA, valg av forvaltere og innhenting av privat kapital.
I arbeidet med en rammeavtale gikk Innovasjon Norge åpent ut og forhandlet med om lag 30 potensielle forvaltere, investorer og advokatfirmaer med interesse for nye såkornfond i perioden august til november 2012. Innovasjon Norge hadde bl.a. som mandat å forhandle om fondenes løpetid, styreutvelgelse, bransjespesialisering og prinsipper for valg av forvaltere. Interessentene tok også opp elementer av de fra staten fastsatte rammebetingelsene som de mente var problematiske. Som følge av forhandlingene fastsatte regjeringen enkelte endringer i ordningen 4. mars 2013 for å gjøre den mer attraktiv for investorer og dermed gjøre det enklere å opprette nye fond. Disse endringene omfattet en minstestørrelse for fondene på 350 mill. kroner og en adgang for fondene til å eie inntil 70 pst. av porteføljeselskaper. Minstestørrelsen innebærer at kravet til privat kapital er senket, samtidig som fondene fremdeles vil være store nok til på forvalte investeringene på en profesjonell og robust måte. Det er imidlertid fremdeles et mål at fondenes gjennomsnittlige størrelse skal være på 500 mill. kroner. At andelen fondene kan eie i et porteføljeselskap er økt fra 49 til 70 pst. innebærer at fondene vil kunne få større kontroll med enkeltselskaper. Dette er i tråd med normal bransjepraksis. ESA godkjente ordningen som lovlig statsstøtte 13. mars 2013.
Innovasjon Norge utlyste muligheten til å forvalte fondene 10. mai med søknadsfrist 13. juni. Selve valget vil foregå gjennom en totrinnsprosedyre, først en kvalifikasjonsrunde, deretter en konkurranserunde. Kriteriene for Innovasjon Norge sin utvelgelse omfatter bl.a. kompetanse, nettverk og mulighet til å reise privat kapital. Jeg forventer at valget av forvaltere av de to første fondene er foretatt i løpet av høsten 2013, og at innhentingen av privat kapital er ferdig i løpet av første halvår 2014, slik at disse fondene da kan starte sin virksomhet. Anslagsvis 15-20 bedrifter vil kunne motta finansiering gjennom hvert enkelt fond. Totalt vil seks fond kunne investere i om lag 100 bedrifter.