Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1337 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 21.05.2013
Besvart: 28.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hvordan har omfanget av uløste dobbeltbeskatningssaker (såkalte MAP-saker) mellom Norge og Danmark utviklet seg siden 2005, i antall og i antall kroner, som begge land gjør krav på, og vil statsråden ta initiativ til å få en snarlig løsning på skattesakene mellom danske og norske myndigheter?

Begrunnelse

Danmark og Norge har relativt like skattesystemer, ikke alt for ulike selskapsskattesatser, skatteavtale som regulerer dobbeltbeskatningssituasjoner, og ikke minst et nært og godt forhold mellom landene som burde gi grunnlag for at uenigheter løses raskt og smidig. Likevel finnes det bedrifter med virksomhet i begge land, som får krav om skatt på samme inntekt fra begge land. Selv om begge land er enig i at dobbeltbeskatning skal unngås, er det ulike fortolkninger av skatteavtalen og dermed strid om hvilket land skatten skal tilfalle.
Uløste skattesaker er en stor belastning for selskapene det gjelder. Det hefter negativt ved selskapene og skaper problemer ved finansiering i obligasjonsmarkedet.
I enkelte nyere skatteavtaler er det tatt inn bestemmelse om at dersom de kompetente myndigheter ikke har løst en sak om dobbeltbeskatning i løpet av to år eller bare har løst deler av den, kan skattyteren be om at de uløste spørsmålene løses ved voldgift. I den Nordiske skatteavtalen som skal løse forhold mellom blant annet Norge og Danmark, foreligger det ingen slik mulighet, og en uløst skattesak kan dermed versere i mer enn 10 år uten at bedriften får en avklaring.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteavtalene har regler om gjensidig avtaleprosedyre (Mutual Agreement Procedure) hvor statenes kompetente myndigheter er gitt kompetanse til å løse konkrete skattetvister som gjelder anvendelse av skatteavtalens bestemmelser. Gjensidig avtaleprosedyren er en tvisteløsningsmekanisme som skattytere kan bruke i tillegg til, eller som alternativ til, ordinær klage- og domstolsbehandling. Finansdepartementet er kompetent myndighet etter skatteavtalen, og Skattedirektoratet er tildelegert kompetanse i enkeltsaker.
Etter gjensidig avtaleprosedyren plikter de kompetente myndigheter å forsøke å løse – ensidig eller gjennom bilaterale drøftelser - de tvistespørsmål som er tatt opp. Men de er ikke rettslig forpliktet til å finne en løsning. I de nye skatteavtalene med Storbritannia og Nederland (tilleggsprotokoll) som nå er til behandling i Stortinget, er det imidlertid tatt inn en voldgiftsklausul som sikrer skattyter mulighet til å få avklart tvistespørsmål dersom de kompetente myndigheter ikke har løst spørsmålet inn en viss tid.
Antallet saker som bringes inn under gjensidig avtaleprosedyren har økt i senere år. Økningen gjelder særlig saker om tilordning av fortjeneste innad i multinasjonale konsern (internprising) og mellom et selskaps hovedkontor og filial i ulike land. Denne type saker er arbeidskrevende, og det går som regel noe tid før sakene er ferdigbehandlet. Siden 2005 er syv internprisings-/inntektsallokeringssaker med Danmark løst, og i alle disse sakene har dobbeltbeskatning blitt helt eliminert. Det er nå fire saker av denne typen med Danmark til behandling, hvorav en har vært drøftet i flere omganger uten at de kompetente myndigheter hittil har kommet til en løsning. Et par av sakene gjelder spørsmål hvor det er til dels stekt avvikende oppfatninger mellom norske og danske ligningsmyndigheter om hva som er riktig anvendelse av skatteavtalen. Siden 2005 har det vært 12 saker på personskatteområdet med Danmark. To – som begge ble tatt opp i januar 2013 - er hittil ikke løst. De beløp som er involvert varierer i noen av internprisingssakene kan omtvistet skattebeløp være betydelig.
Dette er saker som det ligger til de delegerte myndighetsorganer å avgjøre innenfor rammen av en faglig riktig og forsvarlig anvendelse av skatteavtalen, hensett til de konkrete saksforhold og etablert administrativ- og rettspraksis. Jeg vil ikke legge føringer i enkeltsaker, men er generelt av den oppfatning at det er sterkt ønskelig at den gjensidige avtalemekanismen fungerer effektivt og i størst mulig grad hindrer at skattytere utsettes for dobbeltbeskatning. Jeg er kjent med at det er etablert gode rutiner for kompetent myndighetskontakt mellom Norge og Danmark. Departementet vil dessuten vurdere å ta initiativ til å få innført en voldgiftsklausul i den nordiske skatteavtalen, slik det er gjort i de nylig reviderte avtalene med Storbritannia og Nederland.