Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2012-2013)
Innlevert: 21.05.2013
Sendt: 22.05.2013
Besvart: 29.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til et oppslag i Aftenposten 21. mai 2013 om at brystkreftpasienter som fremdeles er under behandling, må vente flere måneder på mammografiundersøkelser, en undersøkelse som er en viktig kontroll etter operasjon. Brystkreftdiagnostisksenter ved OUS opplyser at ventetiden øker. I Prop. 1 S (2012-2013), behandlet av Stortinget i desember 2012, står det at flaskehalser innen radiologi må reduseres, og at det må sikres tilstrekkelig kapasitet.
Nå har statsråden til hensikt å følge opp?

Begrunnelse

Det vises til oppslag i Aftenposten 21. mai 2013 om Brystdiagnostikksenter ved OUS og Prop. 1 S (2012-2013)

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF. I sin redegjørelse sier Helse Sør-Øst RHF blant annet:

” Helse Sør-Øst inngikk våren 2012 avtaler med private leverandører om kjøp av radiologitjenester. Kjøpet på 192 mill. kroner utgjorde til sammen 665 100 undersøkelser per år innenfor modalitene MR, CT, ultralyd og konvensjonell røntgen. Det ble i avtalene ikke stilt eksplisitte krav til leverandørene om å etablere et mammografitilbud da kapasiteten ved helseforetakene ble vurdert som tilstrekkelig. Utviklingen den siste tiden har imidlertid vist at det i alle fall i Oslo er behov for styrking av kapasiteten.
Helse Sør-Øst RHF er på denne bakgrunn i dialog med leverandørene og gjør en kartlegging av behovet samt helseforetakenes mulighet for å øke sin kapasitet. Avhengig av denne kartleggingen vil det bli vurdert behov for et tilleggskjøp av mammografiundersøkelser. En eventuell tilleggsanskaffelse kan gjennomføres relativt raskt (innen noen uker).”

Jeg viser til redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF og forventer at det igangsettes snarlige tiltak, slik at denne pasientgruppen blir ivaretatt på en god måte.