Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1373 (2012-2013)
Innlevert: 27.05.2013
Sendt: 28.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Hvor mange innsigelsessaker ligger for tiden til avgjørelse i Miljøverndepartementet, hvor lenge har de ulike sakene ligget, og om lag hvor mange boliger omhandler hver av disse sakene?

Begrunnelse

I perioden 2007-2010 er det fremmet innsigelse til mellom 42 % og 54 % av kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner. Medregnet varsel om innsigelse i planprosessen, som også fører til stans av saksbehandlingen, og innsigelse som fremmes ved høring og offentlig ettersyn, ble det brukt innsigelse i nær alle kommuneplanprosessene for perioden 2007-2010. Av 140 kommuner som har revidert kommuneplanen eller utarbeidet kommunedelplaner i perioden oppgir 137 at det ble varslet eller fremmet innsigelse i planprosessen.
Uenighet om arealbruk er den klart viktigste innsigelsesårsaken både til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Miljø og jordvern er de interessene det oftest er knyttet innsigelse til.
Innsigelse fører til økt tidsbruk i planprosessene. I gjennomsnitt oppgir kommunene 10 måneder lengre prosess for kommuneplanprosesser, noe som må anses som mye for en prosess som normalt bør ta rundt 2 år. Men en forsinkelse i en byggesak er ikke en forsinkelse i den forstand at boligene kommer, bare senere. Tidsbruken i seg selv påfører prosjektene usikkerhet som blir prissatt. Risikopremien blir belastet boligkjøperne hvis boligene bygges, men usikkerhet fører også til problemer for finansiering eller at utbygger ikke tar sjansen på å bygge.
Andre konsekvenser for reguleringsplaner er at det blir vanskeligere å gjennomføre kommunens arealpolitikk og økte kostnader ved utbygging, også for kommunen.
Samtidig ser vi at flere av disse sakene blir oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, men blir liggende på vent i lange perioder. I enkelte tilfeller blir sakene liggende urørt hos statsråden i flere år.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Miljøverndepartementet har per i dag 21 innsigelsessaker til behandling i departementet.
9 av disse sakene er kommuneplaner som viser hele kommunens arealbruk og resten er kommunedelplaner og reguleringsplaner. I 12 av sakene er innsigelser knyttet til boliger og leiligheter helt eller delvis grunnen til at saken er sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
Kommuneplanen for Trondheim kommune er nylig oversendt departementet. I denne planen gjenstår det 8 områder knyttet til utvikling av boliger, og innsigelsesgrunnene er jordvern/dyrket mark, for dårlig kollektivdekning og kulturminneinteresser.
For flere av planene omhandler innsigelsene få boliger eller leiligheter, og begrunnelsen for innsigelsene varierer fra støyhensyn og frisiktlinjer fra Statens vegvesen til jordvernhensyn fremmet av fylkesmennene ved landbruksavdelingene. I de større boligområdene i Sandnes, Trondheim, Sola, Vadsø og Gvarv er jordvern innsigelsesgrunnen.
Fra rapporteringen til KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), framgår at 227 kommuneplaner ble sendt på høring i 2011. Av disse ble 118 planer møtt med innsigelse. 2003 reguleringsplaner ble sendt på høring samme året, hvorav innsigelse ble fremmet til 650 av disse. Med tanke på hvor mange planprosesser som pågår i alle landets kommuner for å komme frem til gode arealløsninger, viser den vedlagte statistikken at det er svært få saker som kommer til Miljøverndepartementet for endelig avklaring. Det er også få saker som omhandler boligprosjekter av en viss størrelse, når man ser det store antall planer som utarbeides hvert år.
I den vedlagte statistikken fremgår også når saken er kommet inn til Miljøverndepartementet. I alle saker avholdes møte og befaring, og berørte departementer og direktorater avgir høringsuttalelser. Det er også ofte behov for tilleggsutredninger og drøftingsmøter fordi sakene reiser kompliserte problemstillinger.

Vedlegg til svar:

Statistikk over innsigelsessaker til behandling i Miljøverndepartementet.