Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1376 (2012-2013)
Innlevert: 28.05.2013
Sendt: 28.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hvilket nivå av uavhengighet og samfunnsdeltakelse ser helseministeren for seg at funksjonshemmede skal kunne oppnå, med en brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som man ikke kan ta med seg på eksempelvis tjenestereiser, jobbintervju, hytteferie eller familieselskap i en annen kommune enn der hun bor?

Begrunnelse

Høringsnotatet om BPA refererer til hvordan BPA har utviklet seg fra en ide i Independent Living-bevegelsen og funksjonshemmedes ønske om uavhengighet, selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse.
Brukerstyrt personlig assistanse er, slik ordningen har utviklet seg, en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for funksjonshemmede, både i og utenfor hjemmet. BPA handler om retten til å bestemme når, av hvem, til hva og hvor assistansen skal ytes, og om at man selv har ansvaret for organisering og innhold av ordningen. Brukerstyring er et middel til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er at funksjonshemmede med assistansebehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Tjenesten skal knyttes til personen, ikke til boligen, og skal ikke være en særordning for bestemte grupper (Ref. Rundskriv I-20/2000).
Høringsnotatet tar utgangspunkt i helse- og omsorgstjenesteloven, som sier at kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. Ifølge brukere har departementet bekreftet at forslaget som nå er på høring, ikke vil la retten til BPA gjelde utenfor kommunegrensene. Samfunnsdeltakelsen vil begrenses til egen kommune.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Stortinget har i sitt anmodningsvedtak bedt regjeringen komme med forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til slik rettighet på høring.
Forslaget som er på høring, endrer ikke på BPA-ordningen. Som det fremgår av høringsnotatet, er kommunene forpliktet til å ha tilbud om BPA etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Denne plikten vil opprettholdes uavhengig av den foreslåtte rettighetsbestemmelsen.
Kommunen tildeler BPA med et visst antall timer basert på behov. Brukeren avgjør selv innenfor rammen av kommunens vedtak, når og hvordan assistenten(e) skal utføre arbeidet og gi dem opplæring i dette. Som arbeidsleder må brukeren også følge arbeidsmiljølovens bestemmelser for assistenten(e). Selv om ordningen med BPA har sitt historiske utspring i Independent Living-bevegelsen, er ordningen i Norge avgrenset av det sørge-for-ansvaret som helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene og gir ikke rett til flere tjenester enn det andre tjenestemottakere med tilsvarende behov har krav på.
Det går fram av rundskriv I-20/2000 Brukerstyrt personlig assistanse at også tiltak utenfor hjemmet er inkludert. Det er intet i veien for at assistenten(e) og brukeren reiser på kino eller familiebesøk i nabokommunen, eller at de sparer opp timer til ferie så lenge dette er omfattet av kommunens vedtak.
Kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder BPA, til de som oppholder seg i kommunen. Det som ligger i begrensningen ”oppholder seg i kommunen”, er at den enkelte kommune ved beregning av tjenestebehov ikke er pålagt å beregne behov for særskilt bistand når brukeren oppholder seg mer enn på punktvise besøk i annen kommune. I høringsforslaget om en til rett til BPA er det ikke endret på dette.
Bestemmelsen i formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven om at kommunen skal bidra til å sikre et aktivt og meningsfylt liv i samvær med andre, gjelder både for mottakere av tjenester organisert av kommunen og BPA-brukere. Det er intet i veien for at assistenten og brukeren reiser på kino eller på familiebesøk i nabokommunen dersom det ligger innenfor kommunens vedtak. Bostedskommunen har imidlertid ikke plikt til å sørge for bistand til ferie utenfor kommunen, verken for de som har vanlig praktisk bistand fra kommunen eller til de som har tjenesten organisert som BPA. Personer som er avhengig av kommunale helse- og omsorgstjenester og personer som har BPA, kan ha behov for bistand når de er på ferie i en annen kommune. De kan søke oppholdskommunen om slik bistand. Det kan da bli aktuelt å finne løsninger hvor BPA-brukere har med egne assistenter så langt det er forenlig med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette er heller ikke endret i forslaget som er ute på høring.
Det går fram av rundskriv I-20/2000 at brukerstyrt personlig assistanse ikke er ment å omfatte perioder hvor man befinner seg innenfor annen organisert virksomhet slik som skole, arbeid, mv. I høringsforslaget om til rett til BPA er ikke dette endret.
I høringsnotatet er det lagt fram et forslag om når en rett til å velge BPA skal gjelde. Som sagt ovenfor, vil en bestemmelse om rett til BPA komme i tillegg til pliktbestemmelsen om BPA i helse- og omsorgstjenesteloven. Det har vært nødvendig med avgrensninger for at forslaget om en rett skal være i samsvar med Stortingets anmodningsvedtak, dvs. at rettigheten skal gjelde personer med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.