Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1386 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 30.05.2013
Besvart: 06.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Bør ikke den enkelte brukers behov for Inn på Tunet (IPT)-tjenester være avgjørende for om tiltaket bør videreføres og ikke økonomi?

Begrunnelse

Landbruket tilbyr et tjenestetilbud innenfor konseptet Inn på Tunet (IPT). Pr. i dag er det ca. 1100 IPT- tilbud rundt om i landet. IPT- tjenestene er innen godkjenningsordningen for gardsbruk administrert av stiftelsen Matmerk og inngår som en del av kvalitetssystemet i landbruket. IPT tilbyr tjenester innenfor bl.a. arbeidstrening for personer som av ulike årsaker er marginalisert i arbeidslivet, så som personer med rusproblem. Jeg er kjent med at vellykkede tiltak for å få personer med rusproblem tilbake til samfunnet og ordinært arbeid har blitt avsluttet. Dette fordi prosjektet manglet midler til videreføring. Jeg er også kjent med at flere IPT- tjenestetilbydere har søkt prosjektmidler for å videreføre en tjeneste uten å vinne fram. Denne praksis vil i verste fall føre til at allerede sårbare personer kan falle tilbake til et liv i rus. Jeg håper at det blir gjort de avgjørende grep for at gode tiltak kan videreføres til beste for den enkelte bruker.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet la i februar 2012 fram Nasjonal strategi for Inn på tunet. Den nasjonale strategien ble forutsatt fulgt opp med en handlingsplan. Det er i løpet av våren utarbeidet flere undersøkelser som skal legges til grunn for utforming av handlingsplanen. Blant annet er det utarbeidet en markeds- og aktøranalyse, en status for forsknings- og kompetansebehov, samt en undersøkelse i fylkesmannsembetene om aktivitet og samarbeid omkring Inn på tunet.
Landbruks- og matdepartementet har hatt løpende dialog med Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, samt kommunesektoren ved KS og Fylkesmennene om utarbeidelsen av grunnlagsmaterialet for handlingsplanen. Arbeidet har tatt noe lengre tid enn først forutsatt, men etter planen skal handlingsplanen for Inn på tunet nå ferdigstilles høsten 2013.