Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1408 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Regjeringen har avvist å lovfeste nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip samt avvist å fjerne eller regulere taket på ordningen.
Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å videreføre norske maritime kompetansemiljøer og sikre norske sjøfolk på norske skip når man ikke vil styrke nettolønnsordningen?

Begrunnelse

Nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip ble innført etter mange år med manglende rekruttering til maritime yrker og etter at mange sjøfolk hadde tapt i konkurransen med utenlandske sjøfolk.
Manglende rekruttering medførte også at norske maritime kompetansemiljøer det hadde tatt flere tiår å bygge opp, ble svekket.
Nettolønnsordningen har virket bra, norske sjøfolk er blitt mer konkurransedyktige og den maritime næringsklyngen er styrket.
Det hersker imidlertid stor usikkerhet rundt ordningen da den ikke er lovfestet, og taket på ordningen har stått stilt siden 2008.
Det var derfor gledelig at representanter for regjeringspartiene i vinter tok til orde både for å lovfeste ordningen og regulere taket.
I svar på mine spørsmål (Dokument 15:796 (2012-2013) og Dokument 15:915 (2012-2013)) avviser imidlertid nærings- og handelsministeren at dette blir aktuelt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringens mål er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. Næringen opplever at det under den rødgrønne regjeringen er etablert ro og stabilitet i refusjonsordningen, og satser på grunnlag av dette på rekruttering og opplæring av norske mannskaper. Dette gjenspeiles i økningen av antall sjøfolk i ordningen. I følge de siste tallene fra Sjøfartsdirektoratet (fra juni) for første termin 2013 oversteg antallet sjøfolk i refusjonsordningen for første gang 12 000 sjøfolk. En vesentlig økning kan også observeres i de senere års søkertall til både høyere maritim utdanning og i det totale antallet på opplæringsplasser på skip.
Nettolønnsordningen bidrar til viktige opplærings- og rekrutteringstiltak, fordi den forutsetter at rederiene innbetaler til et kompetansefond. Regjeringen ser ordningen som et viktig virkemiddel for å sikre norske arbeidsplasser og veksten i den maritime næringen, og å sikre det maritime næringsmiljøet på land tilgang på praktisk maritim kompetanse. Dette er avgjørende for næringens konkurransedyktighet i fremtiden.
Bevilgningen til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, herunder nettolønnsordningen, er den største enkeltposten på Nærings- og handels- departementets budsjett. Vurdering av ordningens innretning inngår i departementets arbeid med statsbudsjettet, der også hensynet til den samlede budsjettbalansen skal ivaretas. I forbindelse med regjeringens kommende maritime strategi vurderes behovet for eventuelle justeringer i virkemidlene for å styrke Norges maritime kompetanse.