Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1416 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kommuneloven § 9 nr. 4, trekker opp hvilke muligheter/begrensninger en ordfører har i et utvalg han/hun ikke er valgt medlem av. Vedkommende har ikke forslagsrett men kan be om ordet i møter og argumentere for sitt syn.
Skal dette forstås som at lovverket her er absolutt, for å sikre at man unngår rolleblanding samt å sikre at utvalgets medlemmer fremmer og stemmer over egne forslag, samt de som kommer fra administrasjonen?

Begrunnelse

At denne avgrensingen forefinnes er positivt slik undertegnede ser det. Grunnen for henvendelsen er en henvendelse der det kom fram at en ordfører i et utvalg, han selv ikke er medlem av, likevel fikk fremme og stemt over sine forslag. Det oppfatter jeg er et brudd på den ovennevnte lovtekst. Dersom det skulle være slik at ordfører også hadde forslagsrett ville det kunne føre til at de valgte medlemmene kunne oppleve å bli "overkjørt". Jeg oppfatter at avgrensningen sørger for å ivareta utvalgets integritet på en god og fornuftig måte.
Jeg ser derfor fram til statsrådens syn på nevnte lovtekst og forståelsen av denne.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommuneloven § 9 nr. 4 første punktum lyder:
Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem.
Etter min mening er lovens ordlyd klar. Ordfører har bare forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem av utvalget. Ifølge lovforarbeidene innebærer dette at ordfører ikke har rett til å kreve votering over sine forslag (se Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) s. 267). Det kan likevel være grunn til å presisere at bestemmelsen ikke synes å være til hinder for at ordfører gjennom bruk av sin talerett tilkjennegir sitt syn på hva slags utfall saken bør ha, og at medlemmer av utvalget på den bakgrunnen fremmer forslag til votering.
Departementet har i en tolkningssak tidligere konkludert med at vedtak om å gi ordføreren forslagsrett i komiteer som han/hun ikke er valgt medlem av, er i strid med kommuneloven § 9 nr. 4. I saken ble det påpekt at hensynet bak regelen er å sikre at ordføreren får informasjon om arbeidet i alle kommunens organer, og å legge til rette for god kommunikasjon mellom ulike kommunale organ og nivå. Det ble videre påpekt at en utvidet forslagsrett etter departementets oppfatning ville gi ordføreren større myndighet enn det han/hun er tiltenkt etter kommuneloven.
Lovforarbeidene framhever ikke det å unngå rolleblanding og sikre at utvalgets medlemmer fremmer og stemmer over egne forslag, som selvstendige hensyn bak regelen. Jeg ser imidlertid betydningen av slike reelle hensyn, og mener at de harmonerer godt med lovbestemmelsen.