Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til statsrådens svar på tidligere spørsmål. Hvor Helsedirektoratet hevder: "At det ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon for bruk av funksjonell MR for å påvise eventuelle båndskader og instabilitet i nakken". I mitt spørsmål henviser jeg til AANS som WHO anbefaler, Den Norske Legeforening, og guider fra WHO. Disse internasjonale medisinske databaser beskriver behandling og diagnostisering objektivt og ikke subjektivt.
Hvilken dokumentasjon forholder Helsedirektoratet seg til?

Begrunnelse

Jeg har dokumentert mine spørsmål med spørsmål og henvisninger til hvilke metoder WHO anbefaler sine medlemsland. Norge er medlem og har ratifiserte avtaler med WHO. Allikevel så hevder statsråden (for det er statsråden jeg må forholde meg til og som er den ansvarlige) at WHOs retningslinjer for behandling og diagnostisering ikke er å betrakte som vitenskapelige dokumentasjoner for bruk av funksjonell MR for å påvise leddbåndskader og instabilitet i nakken.
Det er slik jeg ser alvorlig at statsråden skjuler seg bak et Helsedirektoratet som ikke har noe vitenskapelig grunnlag å støtte seg til foruten WAD systemet som Stortinget har forkastet gjennom sitt vedtak av 16. juni 2009. Det er også forunderlig at mange av de svarene som er blitt gitt i saken, ikke henviser til WHOs ICD-10 koder, men til WAD systemet flere år etter vedtak fattet av Stortinget.
Hvem skal rydde opp slik at personer med nakkeskader kan forholde seg til et system (WHO). I dag blir altfor mange med nakke og kjeveskader en kasteball og står fullstendig uten rettigheter i det hele tatt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg mener at denne type faglige spørsmål ivaretas bedre av fagpersoner enn av departementet. Jeg har derfor forelagt spørsmålet fra stortingsrepresentant Fredriksen for Helsedirektoratet, som bl.a. opplyser: Om bruk av bildediagnostikk ved traumer mot nakke/hode utga American Association of Neurological Surgeons (AANS) i 2001 ”Guidelines for the management of acute cervical spine injuries”. Der anbefales CT-undersøkelse, eventuelt konvensjonell røntgen dersom CT ikke er tilgjengelig. MR-undersøkelse anbefales dersom dette er tilgjengelig. AANS’ retningslinjer ble oppdatert i 2013. Der videreføres de grunnleggende retningslinjene fra 2001. Det legges imidlertid mer vekt på at MR-undersøkelser kan gi informasjon om ligamentskader der CT eller funksjonell røntgen ikke viser tilsvarende forandringer. Dokumentasjonen er usikker, og MR-undersøkelser er forbundet med en stor andel falske positive funn. Funksjonell MRI (MR-undersøkelse ved ulike bevegelsesutslag) omtales ikke i AANS-rapportene.
I WHOs ”Guidelines for essential trauma care” fra 2003 omtales diagnostikk av nakkeskader. Konvensjonell røntgen blir fortsatt brukt av de fleste spesialister. CT og MRI har stor nytte i håndteringen av pasienter med ryggskade. Imidlertid vil høy pris for disse undersøkelsene hindre at de anses som essensielle. Funksjonell MRI omtales ikke i WHOs retningslinjer.
Helsedirektoratets vurdering er at det ikke foreligger sikker dokumentasjon for at funksjonell MRI vil ha avgjørende betydning for diagnostikken. Direktoratet legger også vekt på at funksjonell MRI ikke er omtalt i de faglige retningslinjene fra AANS og WHO.
Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer (ICD-10) har vært i bruk i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge fra 1999. Data fra Norsk pasientregister viser en stabil tendens for årene 2008-2011 når det gjelder bruken av ICD-10-koder for ulike former for nakkeskader.