Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1435 (2012-2013)
Innlevert: 06.06.2013
Sendt: 07.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Når et barn blir syk og legen ikke kan stille en diagnose, men kun registrere at allmenntilstanden er svekket så rammes en hel familie økonomisk. Barnet er avhengig av foreldrenes fysiske og psykiske omsorg, og familiens opprettholdelse av inntekt. I dag innvilges det pleiepenger basert på diagnose og ikke på tilstand.
Vil statsråden vurdere om pleiepenger kan innvilges basert på helseerklæring og anbefaling fra lege?

Begrunnelse

I dag opplever en rekke foreldre som har syke barn at de står maktesløse siden de med dagens regler ikke har rett til pleiepenger basert på barnets tilstand. Men dagens regelverk legger opp til at retten til pleiepenger kun gis basert på diagnose. Når et barn blir sykt er det opplagt at en av foreldrene blir hjemme da barnet er avhengig av foreldrenes fysiske og psykiske omsorg. Det finnes flere sykdommer som gjør at tilstanden til barn er så dårlig at de trenger pleie. Når foreldre selv blir syke utbetales sykepenger når lege anser tilstanden så dårlig at vedkommende i perioder ikke kan fungere i yrkeslivet. Dette på tross av at det ikke er stilt en konkret diagnose, men basert på tilstanden til den enkelte. Men når barn opplever samme legemeldt tilstand er det ofte en hel familie som rammes økonomisk. For de familier dette gjelder blir det en meget tung belastning og de føler seg maktesløse. Håper statsråden ser at denne type problemstilling virker urimelig og derfor tar dette på alvor.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Rett til pleiepenger ved barns sykdom er hjemlet i folketrygdloven § 9-10 (pleiepenger til et medlem med omsorg for barn som er innlagt i helseinstitusjon) og § 9-11 (pleiepenger til medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn).
Regelverket om pleiepenger stiller ikke krav til at det må foreligge en diagnose hos barnet for at foreldrene skal få rett til pleiepenger. Hvert tilfelle må vurderes konkret ut fra sakens medisinske opplysninger og tilstanden til barnet.
Dersom et barn under 12 år har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk ved sykehus, kan det gis rett til pleiepenger fra 8. dag, jf. folketrygdloven § 9-10. Det er et vilkår at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger etter § 9-10 i hjemmet kan bare ytes i de tilfeller der det er oppstått et kontinuerlig pleie- og tilsynsbehov i etterkant av en innleggelse på helseinstitusjon eller en poliklinisk behandling. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år.
For pleiepenger etter § 9-11 første ledd første punktum, lyder lovteksten som følger:

”Til et medlem som har omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger.”

I lovteksten er det ikke oppstilt spesielt krav til diagnose. Det avgjørende er om barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.
Kravet til sykdom er nærmere gjort rede for i Arbeids- og velferdsetatens retningslinjer:


”Vilkåret om svært alvorlig sykdom innebærer at det bare er de mest alvorlige sykdomstilfellene hos barn som gir rett til pleiepenger. Om den medisinske tilstanden til barnet er alvorlig nok til å utløse rett til pleiepenger, beror på skjønn. Stønadsretten er begrenset til perioder hvor sykdommen eller skaden er livstruende eller svært alvorlig. Hvis situasjonen stabiliserer seg vil det vanligvis ikke lenger kunne ytes pleiepenger etter § 9-11. Stønad vil da kunne ytes etter § 9-10 dersom vilkårene for stønad etter § 9-10 er oppfylt, herunder aldersvilkåret.”

Det framgår videre av retningslinjene at det ikke kan ”

… gis noen uttømmende opplisting av sykdommer eller diagnoser som gir eller ikke gir rett til pleiepenger. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med medisinsk miljø likevel utarbeidet en liste over noen sykdommer som kan gi rett til pleiepenger etter § 9-11. Beskrivelsene i listen nedenfor er ment som en rettesnor i forhold til hvilken alvorlighetsgrad som kreves for å fylle sykdomsvilkåret i § 9-11. Listen nedenfor er ikke uttømmende og det kan gis rett til pleiepenger også ved andre livstruende og svært alvorlige sykdommer. Diagnose i seg selv er ikke avgjørende, man må se på den medisinske tilstanden og funksjonen til barnet. Sakene skal forelegges rådgivende lege ved tvil om sykdomskravet er oppfylt.”


Som det framgår av etatens retningslinjer, må hvert tilfelle vurderes konkret. Det stilles altså ikke krav til at det må foreligge en bestemt diagnose for rett til pleiepenger etter § 9-11. Det står derimot eksplisitt at diagnose i seg selv ikke er avgjørende, men at man må se på den medisinske tilstanden og funksjonen til barnet. Jeg ser derfor ikke at det er behov for å endre regelverket.
Jeg vil for øvrig vise til mitt svar til arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med representantforslag 136 S (2011–2012) hvor det ble foreslått automatisk innvilgelse av pleiepenger ved framleggelse av helseerklæring og anbefaling fra legespesialist. I mitt svar redegjorde jeg for behandlingen av pleiepengesaker. Krav om pleiepenger framsettes til Arbeids- og velferdsetaten. Søknadene blir behandlet av egne fylkesvise forvaltningsenheter (NAV Forvaltning), og hver sak vurderes konkret opp mot de ulike vilkårene i regelverket. Legeerklæring fra den sykehusavdeling som har ansvaret for behandlingen av barnet, er det sentrale grunnlaget for vurderingen av om de medisinske vilkårene er oppfylt. Erklæringen må redegjøre for barnets situasjon og behovet for foreldrenes nærvær. Som i alle saker som gjelder krav om ytelse fra Arbeids- og velferdsetaten på grunn av sykdom, framlegger etaten av og til pleiepengesaker for rådgivende lege.
I tillegg til medisinske vilkår må også vilkår om medlemskap i trygden, opptjeningstid (forutgående arbeid i minst fire uker) og tilstrekkelig inntektsgrunnlag være oppfylt, jf. folketrygdloven §§ 9-1 til 9-4. Deretter skal pleiepenger beregnes på grunnlag av innsendte inntekts- og skatteopplysninger fra arbeidsgiver, eventuelt på grunnlag av gjennomsnittlig pensjonsgivende årsinntekt de tre siste årene for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er således flere vilkår utover de rent medisinske som må være oppfylt for rett til pleiepenger. Dette gjelder for pleiepenger som for de andre helserelaterte ytelsene i folketrygdloven.
Det er Arbeids- og velferdsetaten som har beslutningsmyndigheten i pleiepengesaker, og som beregner og utbetaler pleiepenger. Som i andre stønadsordninger, som sykepenger, uførepensjon og arbeidsavklaringspenger, er heller ikke pleiepenger kun basert på helseerklæring og anbefaling fra lege.