Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1445 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 17.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil kunnskapsministeren bidra til å sikre tverrfaglig kunnskap om miljøkonsekvenser av gruvedrift, og da særlig sett i forhold til spørsmål om bruk av sjødeponi for lagring av gruveavfall?

Begrunnelse

Undertegnede viser til pågående prosesser knyttet til etablering og utvidelse av gruvedrift, blant annet Engebø-prosjektet i Naustdal kommune.
En rekke av disse prosjektene har det til felles at de ligger i direkte tilknytning til sjø og fjorder, og både lokalbefolkning, Havforskningsinstituttet og Norges fiskarlag har ytret alvorlig bekymring om miljøkonsekvensene av storskala dumping av gruveavfall i sjø.
Konsekvensutredninger i denne forbindelse skal i utgangspunktet bygge på kjent kunnskap, men det eksisterer nesten ingen tverrfaglig og nøytral kunnskap om utslipp av gruveavfall og prosesskjemikalier i sjø og fjorder. Effekter av gruvedrift er heller ikke omtalt i forskingsmeldingen. Undertegnede mener dette er kunnskapshull som må tettes.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Utvinning av metaller og mineraler innebærer miljøutfordringer. Det foreligger allerede i dag mye kunnskap om miljøkonsekvenser av gruvedrift. Dette fremgår blant annet i en rapport Klima- og forurensningsdirektoratet i 2010 fikk utarbeidet om status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov ved bergverk og avgangsdeponering. Det er etablert en betydelig erfaringsdatabase om både design av utslippsarrangementer, konsekvensutredninger og overvåkning av sjødeponi. Imidlertid er det også identifisert en rekke sentrale kunnskapsbehov. For sjødeponering er det særlig behov for god kunnskap om stedsspesifikke naturforhold.
I strategi for mineralnæringen som ble lagt frem i mars i år varslet regjeringen flere tiltak på området. Det vil blant annet igangsettes et nytt faglig satsningsområde ved Framsenteret i Tromsø. Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø som gjennom varig, målrettet FoU­virksomhet skal bygge opp kompetanse og fremskaffe kunnskap om miljø og miljøkonsekvenser av petroleums- og gassvirksomhet, gruvedrift og annen ny næringsvirksomhet i nord.
Det skal videre gjennomføres et toårig forskningsprosjekt for å styrke kunnskapen om ulike sider ved sjødeponi, og det skal opprettes en møteplass mellom mineralnæringen, sjømatnæringen, miljøorganisasjonene og myndighetene.
Regjeringen har som mål at norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. Samtidig må vi finne en god balanse mellom miljøhensyn, næringsmessige hensyn og andre interesser. Jeg er opptatt av at kunnskapsgrunnlaget i disse sakene skal være så godt som mulig før beslutninger fattes og imøteser den skisserte kunnskapsinnhentingen som vil være et viktig bidrag på dette området.