Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2012-2013)
Innlevert: 07.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 14.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Norske og utenlandske myndigheter krever i økende grad at de som skal adoptere har gått forberedende kurs. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som har ansvar for kursene, har for tiden ikke kapasitet til å holde nok kurs. De dekker ikke etterspørselen, og dette kan føre til forsinkelse av adopsjonsprosessen i 6-12 måneder.
Vil statsråden ta grep for å sikre nok kurskapasitet slik at adopsjonsprosessen ikke forsinkes unødvendig av kapasitetsproblemer hos Bufdir?

Begrunnelse

Lange ventetider og avslag på søknader om deltakelse på Bufdirs adopsjonsforberedende kurs tyder på utilstrekkelig kapasitet for adopsjonsforberedende kurs. Det vises til at høstens kurs ble annonsert kl. 12.00 tirsdag 4. juni, og etter 48 timer var alle kurs fulltegnet. Nå risikerer nye adopsjonssøkere å ikke få et tilbud før over nyttår 2014, noe som kan forsinke adopsjonsprosessen for noen søkere med ett år.
Det ble ikke opprettet noen venteliste for søkere som ikke kom med på kurs i vårhalvåret.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg er opptatt av at de som søker om å adoptere barn fra utlandet skal delta på adopsjonsforberedende kurs, og jeg er kjent med at stadig flere opprinnelsesland stiller krav om deltakelse på slike kurs. Adopsjonsforberedende kurs vil sikre at alle adoptivsøkere mottar nødvendig informasjon for å være så godt forberedt til å ta imot barnet som mulig. Kurset bør etter min mening være obligatorisk for førstegangssøkere. Dette er grunnen til at regjeringen i Prop. 171 L (2012-2013) Endringer i adopsjonsloven mv. går inn for at det gis en hjemmel i adopsjonsloven til å fastsette i forskrift en ordning med obligatorisk adopsjonsforberedende kurs ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet.
Jeg har vært i kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er ansvarlig for å arrangere de adopsjonsforberedende kursene, og jeg har fått nærmere informasjon om Bufdirs kapasitet når det gjelder å tilby kurs.
Bufdir opplyser at antall søknader om adopsjon av barn fra utlandet og antall barn som adopteres fra utlandet har gått markant ned de siste årene. Bufdir har imidlertid avsatt midler til å gjennomføre 12 kurs i 2013. Høstens kurs ble fulltegnet på svært kort tid. At interessen for kurs denne gangen har vært større enn tidligere, mener Bufdir skyldes at det i tillegg til førstegangssøkere, har vært flere flergangssøkere som ønsker kurs. Flere opprinnelsesland stiller nå krav om kurs også overfor familier som har adoptert tidligere. Dette innebærer at familier som oppfylte alle krav opprinnelseslandet stilte da søknaden ble sendt fra Norge, likevel må gjennomføre adopsjonsforberedende kurs for å få fullført prosessen. Selv familier som allerede har fått tildelt et barn, og som om kort tid skal gjennomføre hentereisen, må nå gå på kurs.
Bufdir opplyser at det siste av høstens kurs ennå ikke er blitt publisert. Direktoratet opplyser videre at de familiene det haster mest for, vil få plass på dette kurset. Utvelgelse av hvem som skal kunne delta vil skje i samråd med de tre adopsjonsorganisasjonene. Ingen av disse familiene vil i følge Bufdir oppleve store forsinkelser i adopsjonsprosessen.
Måten Bufdir organiserer arbeidet med adopsjonsforberedende kurs på, innebærer at enkelte familier må vente til første halvår 2014 med å gå på kurs. Dette vil blant annet gjelde familier som ønsker å starte adopsjonsprosessen til høsten. Det er imidlertid ingenting i veien for å få søknaden om forhåndssamtykke fra norske myndigheter avgjort før søkerne gjennomfører adopsjonsforberedende kurs. Tatt i betraktning den tiden det nå tar å adoptere et barn fra utlandet, vil alle disse familiene få tilbud om å gå på kurs i god tid før adopsjonen kan gjennomføres. Bufdir opplyser at disse familiene ikke vil bli forsinket i sin adopsjonsprosess. Bufdir regner videre med at situasjonen vil normalisere seg i 2014.
Inntil departementet får hjemmel til å innføre obligatoriske kurs, legger jeg til grunn at direktoratet følger med på behovet for kurs og sørger for å arrangere et tilstrekkelig antall, innenfor de økonomiske rammene som er tildelt formålet. Jeg forutsetter også at direktoratet ved utvelgelse av deltakere til kursene foretar vurderinger som gjør at søknadsprosessen for den enkelte ikke forlenges unødvendig.