Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1450 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sommeren er en hektisk tid for mange, ikke minst for firmaer som legger asfalt. For å sikre seg selv og at oppgavene utføres riktig, har de mannskaper som bl.a. sikrer at trafikantene kan passere på en forsvarlig måte.
Må politiet, som alle andre, forholde seg til at sikkerheten til asfaltleggere skal ivaretas i henhold til de regler som gjelder, herunder respektere sikkerheten til dem som regulerer trafikken, eller kan politiet se helt bort fra dette?

Begrunnelse

I forrige uke hadde avisa Nordland en sak om en sivil politibil som jaktet på en mulig fartsovertreder. I saken kom det frem at politiet ikke overholdt de reguleringer som var satt i forbindelse med asfaltleggingen. Dette førte til at politiet nå er anmeldt. Jeg går ut fra at statsråden er opptatt av at alles sikkerhet ivaretas i trafikken og at politiet skal utføre sine oppgaver på en måte som ikke rammer andre som også er en del av trafikkbildet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I representantens begrunnelse for spørsmålet er det vist til en situasjon som skal ha vært omtalt i avisen Nordland, og opplyst at politiet i det aktuelle tilfellet er anmeldt. Jeg går ikke inn på noen konkret sak i dette svaret, men gir en fremstilling på generelt grunnlag.
Politiet er som andre underlagt vegtrafikkloven og regler gitt i medhold av denne. For kjøring i utrykningssituasjoner og enkelte andre situasjoner, gir trafikkreglene visse særregler (forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk § 2 nr. 4). Etter disse reglene kan reglene i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9 (trafikkregler, skiltregler, fartsregler med videre) fravikes av blant annet fører av utrykningskjøretøy og fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste når dette er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. For øvrig nevner jeg at Politidirektoratet har gitt en instruks for utrykningskjøretøy og forfølgelse av kjøretøy. Av denne fremgår blant annet at grunnreglene for trafikk i vegtrafikkloven § 3 gjelder, og det er uttalt at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Det er også nevnt at det skal vises hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved veien. Om det i et gitt tilfelle kan reises kritikk mot politiets kjøring, vil naturlig nok måtte vurderes etter omstendighetene.