Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 11.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I hvilken grad har statsråden vært involvert i prosessene som har ledet frem til konklusjonen om store endringer i spesialstyrkestrukturen av Forsvarsdepartementet, og hvordan har politiet vært involvert for å avklare det politifaglige behovet for slik bistand, og kan statsråden sende over oversikt over alle skriftlige innspill fra politi, POD, Delta og JD i sakens anledning?

Begrunnelse

Det vises til arbeidet Forsvarsdepartementet har gjort knyttet til strukturendringer for Forsvarets spesialstyrker. Som grunnlag for endringen påstås det at Stortingets Særskilte Komité, som behandlet redegjørelsene til Justisministeren og Forsvarsministeren etter terrorangrepet 22/7-11, skal ha bedt om at en slik analyse/endring gjennomføres. Det er etter spørrerens oppfatning fullstendig feil, idet komiteen understreket at en skulle vurdere hvordan MJK kunne få tilsvarende funksjon i sivil beredskap og samarbeid med politiet som det FSK hadde. Det avgjørende var å sikre politiet bedre mulighet til bistand fra MJK ved sivile kriser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det har vært Regjeringens, og dermed også min, ambisjon å styrke spesialstyrkenes evne til å bistå politiet. Disse drøftingene er også omtalt i Stortingsmelding nr. 21 (2012-2013).
Arbeidet med strukturendringene for Forsvarets spesialstyrker er gjort i regi av Forsvarsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet har vært orientert om Forsvarsdepartementets arbeid med dette. Underliggende etater har ikke har vært involvert i denne prosessen.