Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1462 (2012-2013)
Innlevert: 11.06.2013
Sendt: 12.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Den 10. april sendte Vest-Agder Fylkeskommune Samferdselsdepartementet et brev hvor de ba om avklaring på om ferjetilskuddet kan gis i et evighetsperspektiv ved bygging av Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse. Dette er en viktig prinsipiell avklaring.
Står statsråden fast på tidligere løfter om at ferjetilskuddet beholdes til evig tid?

Begrunnelse

Utdraget nedenfor er hentet fra debatten som ble avholdt i Stortinget 12. november 2010, da de vedtok Prop. 158 S (2009-2010) angående finansiering av Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune.

Arne Sortevik (FrP) [11:50:45]: ...

"..... Det er slik at statens midler til den fergen følger, etter Forvaltningsreformen, med over til det fylket hvor fergen nå ligger. Om fergen hadde fortsatt å gå i 19–30–45 år, ja, faktisk til evig tid, ville staten direkte eller indirekte gitt finansieringsbidrag. Når fastlandssambandet bygges, trekker staten seg ut. Etter hvor mange år trekker staten seg ut, er mitt ene spørsmål, og hvem sparer på at staten trekker seg ut og ikke lenger gir bidrag til drift av en ferge?"

Geir Pollestad (Sp) [12:09:28]: ...

"... Jeg vil bare kommentere dette med ferjeavløsningsmidlene. Etter min oppfatning var det sånn at da veiene ble overført til fylkeskommunene, ble ferjemidlene holdt utenfor den fordelingsnøkkelen som lå der. Og det vil i prinsippet si at Vest-Agder fylkeskommune og andre fylkeskommuner beholder sine ferjeavløsningsmidler i utgangspunktet til evig tid, og at de også kan gå høyere opp på antall år med ferjeavløsningsmidler."

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:11:46]: ...

"... Så vil eg òg vera meir presis på representanten Sortevik sitt spørsmål. Han spurde: Når trekkjer staten seg ut når det gjeld ferjeavløysingsmidlar? Der kan eg bekrefta Geir Pollestad sin versjon."

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er riktig at Vest-Agder fylkeskommune har sendt Samferdselsdepartementet et brev med spørsmål om varighet av ferjetilskudd ved bygging av Hidra fastlandsforbindelse. Tilsvarende spørsmål gjelder også for andre ferjeavløsningsprosjekter på fylkesvegnettet. Departementet er derfor enig i at en prinsipiell avklaring er viktig.
Samferdselsdepartementet har saken til vurdering. Et konkret svar til Vest-Agder fylkeskommune vil bli utarbeidet i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet som er ansvarlig fagdepartementet for inntektssystemet i kommunesektoren.