Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1493 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Vil helseministeren stadfeste overfor RHFene at de fra nå av kan forholde seg til endringer i deling lån/egenkapital på 70/30, eller må de avvente til disse endringene gjøres i Stortinget?

Begrunnelse

Regjeringen senker egenkapitalkravet ved nye sykehusprosjekter fra 50 til 30 prosent. Samtidig forlenges avdragstida på lån fra staten fra 20 til 25 år.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har gitt klare signaler til de regionale helseforetakene om at de nå kan planlegge for økt låneandel for nye investeringsprosjekter. Dette vil selvfølgelig bli omtalt i budsjettopplegget for 2014. Selv med mulighet for økt låneopptak vil det fremdeles være avgjørende om regionen har samlet økonomisk bæreevne og omstillingsevne til å håndtere kostnadene ved prosjektet. Investeringsprosjektene vil som før bli vurdert i forhold til disse kriteriene når de kommer til departementet og blir fremmet for regjering og Storting gjennom de ordinære budsjettprosessene.