Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1509 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): De som investerer i børsnoterte aksjefond kan velge selv når, og om, de vil realisere eventuelle gevinster og tap i fondene. Det samme burde gjelde aktive eierfond (private equity). Undertegnede registrerer av brev til Finansdepartementet at skattemyndighetene vil tvinge Herkules Capital til å tvangstilordne lønn til aktive aksjonærer.
Er finansministeren uenig i at eiere i aktive eierfond står fritt til å velge selv om, og når, de skal ta ut lønn eller utbytte fra selskapet sitt?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet er positive til aktive eierfond, både for privatpersoner og som potensielle SPU-investeringer. Aktive eierfond er viktige for Norge og for å sikre kapital til norsk næringsliv. Skatteinnkreving må bygge på klare rettsstatsprinsipper, og ikke på misunnelse og antagelser knyttet til hvem som har råd til å betale mer skatt. Jeg viser til brev datert 3. mai 2013 fra Herkules Capital til Finansdepartementet, journalført hos departementet 10. mai 2013 med saksnummer 2013/2258. I brevet ber avsender om en avklaring av departementets syn på nåværende rammebetingelser for aktive eierfond (private equity fond) og skattemessig behandling av eierne i Herkules Capital. Konkret gjelder det hvordan beskatning av aktive eiere i næringsvirksomhet generelt skal tolkes, samt på hvilke krav Finansdepartementet mener man kan stille til departementets saksbehandling.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Herkules Capital og de øvrige aktører innenfor private equity-næringen er underlagt de alminnelige skattereglene som gjelder generelt for de fleste virksomhetstyper. Det gjelder således ingen særskilte skatteregler for denne type virksomhet. Etter min mening fungerer de alminnelige reglene tilfredsstillende også for private equity-næringen. Dette gjelder også for adgangen til, og grensene for, å kunne karakterisere opptjente inntekter som kapitalinntekt i stedet for lønn eller næringsinntekt.
Det er et grunnleggende skattemessig prinsipp at inntekter skal tilordnes den skattyter som etter det underliggende forhold er berettiget til det. På tilsvarende måte skal inntekter skattlegges i henhold til hvilken inntektstype det reelt sett er snakk om (klassifisering av inntekten). Avkastning knyttet til investert kapital, som for eksempel passive investeringer i aksjefond, skal skattlegges som kapitalinntekt. Inntekter som reelt sett stammer fra aktivitet i form av arbeidsinnsats eller utøvelse av næringsvirksomhet skal normalt skattlegges som henholdsvis arbeidsinntekt eller næringsinntekt.
Jeg viser til at Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse 6. juni 2013. I uttalelsen gir direktoratet nærmere retningslinjer for beskatningen av aktive eiere, herunder tilfeller hvor eierskapet til den operative virksomheten er organisert med mellomliggende holdingselskap. Jeg har ingen innvendinger til det som fremkommer i uttalelsen.